Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KTL_3073 Ka1/Aa1/Ea1/PO1/PEDAp1/aPEDA p1. Johdatus kasvatustieteisiin 4 op
Vastuutaho
Kasvatustiede, kasvatustieteiden laitos
Vastuuhenkilö
KTL: professori Heikki Silvennoinen, professori Joel Kivirauma ja professori Arto Jauhiainen

Osaamistavoitteet

Opiskelija on perehtynyt kasvatustieteiden sekä kasvatuksen, koulutuksen ja oppimisen tutkimuksen perusteisiin.

Sisältö

- kasvatustieteiden peruskäsitteistö ja keskeiset teoriasuuntaukset
- kasvatustieteiden historia ja klassiset kysymykset
- kasvatustieteiden osa-alueet sekä niiden asema tieteenä

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 18 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Kirjallinen tentti (luennot + oppimateriaalit) suoritetaan opintojakson yhteydessä.

Mikäli opiskelija on suorittanut Johdatus kasvatustieteisiin -opintojakson aikaisemmin kasvatustieteen, aikuiskasvatustieteen tai erityispedagogiikan perusopinnoissa, suorittaa hän opintojakson korvaavalla kirjatentillä (Johdatus kasvatustieteisiin, kirja: kasvatustiede KTL_8618, aikuiskasvatustiede AIKK0028, erityispedagogiikka PEDA8610).

Opettajan pedagogisia opintoja suorittavilla on mahdollisuus suorittaa opintojakso myös kirjatenttinä (ks. tarkemmin opettajan pedagogisten opintojen opetussuunnitelma).

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Tentittävä kirjallisuus:

1. Rinne, R., Kivirauma, J. & Lehtinen, E. 2004. Johdatus kasvatustieteisiin. (Uudistettu 5. painos). Helsinki: WSOY.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kasvatustieteiden laitos
Kasvatustieteen perusopinnot (Kasvatustiede, kasvatustieteiden laitos)
Kasvatustieteiden laitos
Aikuiskasvatustieteen perusopinnot (Aikuiskasvatustiede)
Kasvatustieteiden laitos
Erityispedagogiikan perusopinnot (Erityispedagogiikka)
Opettajankoulutuslaitos
Kasvatustieteen perusopinnot (Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku)
Opettajankoulutuslaitos
Opettajankoulutuslaitos
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kasvatustieteiden laitos
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Koulutussosiologian ja -politiikan maist.ohj.
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., KTL
Kasvatustiede, kasvatustieteiden laitos