Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KTL_0095 Ka6. Tieteellinen toiminta ja tutkimuksellinen lukutaito kasvatustieteessä 7 op
Vastuutaho
Kasvatustiede, kasvatustieteiden laitos
Vastuuhenkilö
KTL: lehtori Annukka Jauhiainen ja erikoistutkija Juhani Tähtinen

Osaamistavoitteet

Opiskelija hahmottaa ja ymmärtää kasvatustieteellisen tutkimuksen perusteet ja erilaiset käytännöt. Hän on tutustunut laitos-, yliopisto- ja tiedekäytäntöihin ja saanut välineitä tieteenalan opiskeluun. Opiskelijalle on kehittynyt tieteellisen lukutaidon edellyttämiä taitoja kuten valmiuksia tukea ja analysoida tutkimuksia ja tieteellisiä tekstejä. Lisäksi opiskelija on omaksunut kirjallisia ja suullisia argumentointitaitoja ja valmiuksia tieteelliseen kirjoittamiseen.

Sisältö

- ihmistieteellisen tutkimuksen lähtökohdat ja perusteet
- tutkimuksen etiikka
- tutkimustaitojen ja tieteellisen asiantuntemuksen perusteet

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 16 t 0 t
Ryhmäopetus 20 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Essee
  • suomeksi

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy
1. vuoden kevät

Opintojakso kestää koko lukuvuoden.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Oheislukemistona opettajan antama aineisto sekä

1. Aaltola, J. & Valli, R. (toim.) 2007 tai uudempi. Ikkunoita tutkimusmetodeihin 2. Näkökulmia aloittelevalle tutkijalle tutkimuksen teoreettisiin lähtökohtiin ja analyysimenetelmiin. Jyväskylä: PS-Kustannus.

2. Hirsjärvi, S., Remes, P. & Sajavaara, P. 2009 tai uudempi. Tutki ja kirjoita. Helsinki: Tammi. luku 2: Tieteelliselle tutkimustyölle asetetut vaatimukset.

3. Karjalainen, S., Launis, V., Pelkonen, R. & Pietarinen, J. (toim.) 2002. Tutkijan eettiset valinnat. Helsinki: Gaudeamus, s. 30–41, 58–69, 92–117, 221–256, 372–394.

4. Raatikainen, P. 2004. Ihmistieteet ja filosofia. Helsinki: Gaudeamus.

5. Räsänen, P., Anttila A.-H. & Melin, H. (toim.) 2005. Tutkimus menetelmien pyörteissä. Sosiaalitutkimuksen lähtökohdat ja valinnat. Jyväskylä: PS-Kustannus, s. 15–28, 85–102.

5. Nola, R. & Irzik, G. (eds.) 2005. Philosophy, Science, Education and Culture. Springer. Verkkojulkaisu: https://ezproxy.utu.fi/login?url=http://dx.doi.org/10.1007/1-4020-3770-8

Lisätietoja

Vain pääaineopiskelijoille.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kasvatustieteiden laitos
Kasvatustieteen perusopinnot (Kasvatustiede, kasvatustieteiden laitos)
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kasvatustieteiden laitos
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Koulutussosiologian ja -politiikan maist.ohj.
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., KTL
Kasvatustiede, kasvatustieteiden laitos