Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
AIKK0028 Aa1. Johdatus kasvatustieteisiin, kirja 4 op
Vastuutaho
Aikuiskasvatustiede
Vastuuhenkilö
professori Risto Rinne, professori Joel Kivirauma ja professori Arto Jauhiainen ja professori Kai Hakkarainen
Edeltävät opinnot
Mikäli opiskelija on suorittanut Johdatus kasvatustieteisiin -opintojakson kasvatustieteen tai erityispedagogiikan perusopinnoissa (Ka1./PO1 tai Ea1.), suorittaa hän opintojakson Aa1. tenttimällä oppimateriaaleissa mainitut teokset.

Osaamistavoitteet

Tavoitteena on perehtyminen kasvatustieteiden sekä kasvatuksen, koulutuksen ja oppimisen tutkimuksen perusteisiin.

Sisältö

- kasvatustieteiden peruskäsitteistö ja keskeiset teoriasuuntaukset
- kasvatustieteiden historia ja klassiset kysymykset
- kasvatustieteiden osa-alueet sekä niiden asema tieteenä

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Sallila, P. (toim.) 2003. Elämänlaajuinen oppiminen ja aikuiskasvatus. Kansanvalistusseura ja Aikuiskasvatuksen tutkimusseura. Aikuiskasvatuksen vuosikirja 44. Helsinki.

2. Manninen, J., Kauppi, A., Puurula, A. & Kontiainen, S. (toim.) 2003. Aikuiskasvatus tutkijoiden silmin: Tutkimusta 2000-luvun taitteessa. Kansanvalistusseura.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kasvatustieteiden laitos
Aikuiskasvatustieteen perusopinnot (Aikuiskasvatustiede)
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kasvatustieteiden laitos
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Koulutussosiologian ja -politiikan maist.ohj.
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., KTL
Kasvatustiede, kasvatustieteiden laitos