Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
AIKK0020 Ac1. Aikuiskasvatuksen historia 3 op
Vastuutaho
Aikuiskasvatustiede
Vastuuhenkilö
KTL: lehtori Annukka Jauhiainen, yliopistonlehtori Rauno Huttunen ja tuntiopettaja Lilja Aikio

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää kasvatuksen historian ilmiöitä niiden yhteiskunnallis-historiallisissa yhteyksissään. Opiskelija huomaa, miten ilmiöiden tulkinnat muuttuvat ajassa. Opiskelija hahmottaa muutosta ja pysyvyyttä sekä niiden välisiä jännitteitä.

Sisältö

- kasvatuksen ja koulutuksen historian keskeiset kysymykset sekä niiden
- aate- ja yhteiskuntahistorialliset kytkennät

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 16 t 0 t
Ryhmäopetus 6 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
 • suomeksi
Luento- / oppimispäiväkirja
 • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
 • suomeksi

Ryhmäopetuksessa on läsnäolovelvollisuus. Oppimispäiväkirjan suorittamisesta annetaan tarkemmat ohjeet ensimmäisellä luentokerralla. Mikäli opiskelija on suorittanut luennot kasvatustieteen tai erityispedagogiikan aineopinnoissa (Kc1. tai Ec1.), tulee hänen korvata luennot ja ryhmäopetus tenttimällä oppimateriaaleissa erikseen mainittu kirjallisuus.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kirjallisen tentin yhteydessä tentitään seuraavat artikkelit:

1. Lang, T. 2010. Kansansivistys ja nainen: työtä kansan hyväksi. Kasvatus & Aika 4 (4), 25–40.

2. Ahonen, K. 2011. Aikuiset opintiellä. Vapaan sivistystyön oppilaitokset ja ammatilliset kurssit. Teoksessa A. Heikkinen & P. Leino-Kaukiainen (toim.) Valistus ja koulunpenkki. Kasvatus ja koulutus Suomessa 1860-luvulta 1960-luvulle. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, s. 430–467.

3. Pellinen, P. 2001. Aikuiskasvatuksen ammatillistuminen: Katsaus aikuisoppilaitosten tehtäväkuvan historialliseen muotoutumiseen 1900-luvulla. Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan julkaisuja B:68.

Mikäli opiskelija on suorittanut vastaavan opintojakson kasvatustieteen tai erityispedagogiikan aineopinnoissa (Kc1. tai Ec1.), hän suorittaa Ac1-opintojakson kirjallisena tenttinä tenttimällä seuraavan kirjallisuuden:

1. Leinonen, M. 2003. Elämänlaajuinen oppiminen ja eurooppalaisen kasvatuksen perinne. Teoksessa P. Sallila (toim.) Elämänlaajuinen oppiminen ja aikuiskasvatus. Aikuiskasvatuksen vuosikirja 44. Helsinki: Kansanvalistusseura, s. 17-48.

2. Tuomisto, J. 2003. Elinikäisen oppimisen toinen sukupolvi – unohtuiko jotain? Teoksessa P. Sallila (toim.) Elämänlaajuinen oppiminen ja aikuiskasvatus. Aikuiskasvatuksen vuosikirja 44. Helsinki: Kansanvalistusseura, s. 49-83.

3. Lang, T. 2010. Kansansivistys ja nainen: työtä kansan hyväksi. Kasvatus & Aika 4 (4), 25–40.

4. Ahonen, K. 2011. Aikuiset opintiellä. Vapaan sivistystyön oppilaitokset ja ammatilliset kurssit. Teoksessa A. Heikkinen & P. Leino-Kaukiainen (toim.) Valistus ja koulunpenkki. Kasvatus ja koulutus Suomessa 1860-luvulta 1960-luvulle. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, s. 430–467.

5. Pellinen, P. 2001. Aikuiskasvatuksen ammatillistuminen. Katsaus aikuisoppilaitosten tehtäväkuvan historialliseen muotoutumiseen 1900-luvulla. Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan julkaisuja B:68.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kasvatustieteiden laitos
Aikuiskasvatustieteen aineopinnot (Aikuiskasvatustiede)
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kasvatustieteiden laitos
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Koulutussosiologian ja -politiikan maist.ohj.
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., KTL
Kasvatustiede, kasvatustieteiden laitos