Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
AIKK0034 Ac2. Kasvatusfilosofia 3 op
Vastuutaho
Aikuiskasvatustiede
Vastuuhenkilö
KTL: yliopistonlehtori Rauno Huttunen

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee kasvatuksen ja koulutuksen filosofisia ja eettisiä perusteita sekä erilaisia filosofisia perussuuntauksia ja ihmiskäsitysten lähtökohtia ja tulkintaperspektiivejä. Opiskelija hahmottaa laaja-alaisesti ja kriittisesti kasvatuksen ja koulutuksen yhteiskunnallisten linjausten ja käytäntöjen taustalla olevia lähtökohtia sekä kykenee muodostamaan tältä pohjalta omakohtaisen ja perustellun tulkinnan kasvatuksen ja opetuksen perusteista ja käytänteistä yleensä, sen mahdollisuuksista ja rajoista ja käytänteistä.

Sisältö

- kasvatusfilosofian tehtävät ja tutkimuksen perusperiaatteet
- kasvatuksen ja opetuksen erilaiset filosofiset tulkinnat ja perustelut
(historialliset ja nykyiset)
- kasvatuksen mahdollisuudet ja rajoitukset
- kasvatuksen arvot ja ihmiskäsitykset

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 8 t 0 t
Seminaari 12 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Essee
 • suomeksi
Seminaari
 • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Essee
 • suomeksi

Opintojakson kolme ensimmäistä luentokertaa alustaa ja johdattaa opiskelijoita opintojakson aiheeseen, viimeinen luentokerta pidetään seminaarien jälkeen, jolloin pohditaan yhdessä aiempien luentojen ja seminaaritöiden pohjalta kasvatuksen ja koulutuksen filosofisen tulkintakehyksen mahdollisuuksia ja rajoituksia. Seminaareissa opiskelijat tekevät kahden hengen ryhmissä esseen kurssin eri aihepiireistä. Kunkin ryhmän aihepiiri sovitaan ensimmäisessä seminaari-istunnossa. Esitykset puretaan seminaareissa, joissa pääpaino on aktiivisessa dialogissa.

Mikäli opiskelija on suorittanut opintojakson kasvatustieteen aineopinnoissa (Kc2), tulee hänen suorittaa opintojakso Ac2 esseenä, josta sovitaan opettajan kanssa.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Oheiskirjallisuus:

 1. Balke, N., Smeyers, P., Smith, R. & Standish, P. 2003. The Blackwell Guide to the Philosophy of Education. London: Blackwell.
 2. Puolimatka, T. 1996 (tai uudempi painos). Kasvatus ja filosofia 2. uud. painos. Helsinki: Kirjayhtymä.
 3. Alan klassikkojen teokset, kotimaiset ja kansainväliset aikakauslehdet ja muu kirjallisuus.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kasvatustieteiden laitos
Aikuiskasvatustieteen aineopinnot (Aikuiskasvatustiede)
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kasvatustieteiden laitos
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Koulutussosiologian ja -politiikan maist.ohj.
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., KTL
Kasvatustiede, kasvatustieteiden laitos