Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
AIKK0007 Ac4. Aikuiskoulutuksen suunnittelu 5 op
Vastuutaho
Aikuiskasvatustiede
Vastuuhenkilö
KTL: yliopistonlehtori Anne Laiho ja lehtori Annukka Jauhiainen

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää koulutussuunnittelun teoreettisia lähtökohtia ja periaatteita. Hän osaa erotella erilaisia koulutussuunnittelumalleja ja tuntee projektityöskentelyn periaatteet. Lisäksi opiskelija osaa soveltaa koulutussuunnittelun periaatteita henkilöstön kehittämiseen ja työelämän koulutukseen.

Sisältö

- koulutussuunnittelun yleiset lähtökohdat
- koulutuksen suunnittelun kehystekijät ja erilaiset suunnittelumallit
- oppimisympäristöjen suunnittelu
- projektityöskentely koulutuksen eri tasoilla
- aikuiskoulutuksen suunnittelun erityiskysymyksiä
- henkilöstön kehittäminen ja työelämän koulutus

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 18 t 0 t
Seminaari 10 t 0 t

Seminaarissa esitellään projektityöt, seminaarissa on läsnäolovelvollisuus.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Projekti / käytännön työ
  • suomeksi
Seminaari
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Tentitään luennot ja kirjallisuus.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kirjallisessa tentissä (luennot + kirjallisuus) tentitään:

1. Cervero, R. M. & Wilson, A. L. 2006. Working the Planning Table. Negotiating democratically for adult, continuing and workplace education. San Francisco: Jossey-Bass.

JA

2. Kolme aiheeseen liittyvää tieteellistä artikkelia, jotka ilmoitetaan opintojakson alussa.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kasvatustieteiden laitos
Aikuiskasvatustieteen aineopinnot (Aikuiskasvatustiede)
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kasvatustieteiden laitos
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Koulutussosiologian ja -politiikan maist.ohj.
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., KTL
Kasvatustiede, kasvatustieteiden laitos