Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
AIKK0021 Ac5. Aikuiskoulutuksen ja elinikäisen oppimisen arviointi 5 op
Vastuutaho
Aikuiskasvatustiede
Vastuuhenkilö
KTL: lehtori Annukka Jauhiainen, professori Heikki Silvennoinen

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- tuntee koulutuksen arvioinnin yhteiskunnalliset ehdot
- on perehtynyt koulutuksen ja erityisesti aikuiskoulutuksen arviointiin eri tasoilla (yhteiskunnallinen, oppilaitostaso, yksilötaso)
- on saanut valmiuksia arviointitutkimuksen toteuttamiseen

Sisältö

- arvioinnin teoreettiset lähtökohdat, menetelmät ja merkitys
- arviointi koulutuspolitiikan osana
- aikuiskoulutuksen arviointi, laatu ja tuloksellisuus
- laatujärjestelmät ja laatuajattelu koulutusorganisaatiossa
- arvioinnin eettiset kysymykset

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 20 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Tentitään luennot ja oppimateriaalit.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kirjallisessa tentissä (luennot + kirjallisuus) tentitään:

1. Knubb-Manninen, G., Niemi, H. & Pietiläinen, V. (toim.) 2013. Kansallinen arviointi kohti tulevaisuutta. Koulutuksen arviointineuvoston 10-vuotisjuhlajulkaisu. Koulutuksen arviointineuvosto. JA

2. Virtanen, P. 2007. Arviointi: Arviointitiedon luonne, tuottaminen ja hyödyntäminen. Helsinki: Edita. JA

3. Aikuiskasvatus -lehden Arviointi -teemanumero 4/2005 JA

4. Morley, L. 2003. Quality and Power in Higher Education. Maidenhead: Society for Research into Higher Education & Open University Press, luvut 3 ja 7. JA

5. Saarinen, T. 2005. From Sickness to Cure and Further: construction of ‘quality’ in Finnish higher education policy from the 1960s to the era of the Bologna process. Quality in Higher Education 11 (1), 3–15.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kasvatustieteiden laitos
Aikuiskasvatustieteen aineopinnot (Aikuiskasvatustiede)
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kasvatustieteiden laitos
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Koulutussosiologian ja -politiikan maist.ohj.
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., KTL
Kasvatustiede, kasvatustieteiden laitos