Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
AIKK0040 Ac6. Aikuiskoulutuspolitiikka 3 op
Vastuutaho
Aikuiskasvatustiede
Vastuuhenkilö
KTL: erikoistutkija Markku Vanttaja

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- on perehtynyt Suomen aikuiskoulutuspolitiikkaan ja sen muutoksiin sekä aikuiskoulutuspolitiikan kansainvälisiin virtauksiin
- tuntee ammatillista aikuiskoulutusta ja vapaata sivistystyötä ohjaavat koulutuspoliittiset periaatteet ja vaikuttimet

Sisältö

- aikuiskoulutuspolitiikan muutokset viime vuosikymmeninä
- vapaata sivistystyötä ja ammatillista aikuiskoulutusta koskeva koulutuspolitiikka Suomessa
- aikuiskoulutuspolitiikan toimijat ja aikuisväestön koulutusta ja oppimista koskevat tavoitteet

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 12 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Tentitään luennot ja kirjallisuus.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kirjallisessa tentissä (luennot + kirjallisuus) tentitään (soveltuvin osin):

1. Kettunen, P. & Simola, H. (toim.) 2012. Tiedon ja osaamisen Suomi. Kasvatus ja koulutus Suomessa 1960-luvulta 2000-luvulle. Helsinki: SKS.

2. Rinne, R. & Jauhiainen, A. (toim.) 2011. Aikuiskasvatus ja demokratian haaste. Aikuiskasvatuksen tutkimusseura ja Kansanvalistusseura.

3. Brunila, K. & Isopahkala-Bouret, U. (toim.) 2014. Marginaalin voima! Aikuiskasvatuksen 51. vuosikirja. Kansanvalistusseura ja Aikuiskasvatuksen tutkimusseura.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kasvatustieteiden laitos
Aikuiskasvatustieteen aineopinnot (Aikuiskasvatustiede)
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kasvatustieteiden laitos
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Koulutussosiologian ja -politiikan maist.ohj.
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., KTL
Kasvatustiede, kasvatustieteiden laitos