Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
AIKK0009 Ac7. Proseminaari 8 op
Vastuutaho
Aikuiskasvatustiede
Vastuuhenkilö
KTL: erikoistutkija Juhani Tähtinen, lehtorit ja tohtorikoulutettavat
Edeltävät opinnot
Pääaineopiskelijat: Ac8 Empiiriset tutkimusmenetelmät kasvatustieteissä (ent. KV5), KKV4 Laadullisen tutkimuksen perusteet tai KKV4 Johdanto tieteelliseen toimintaan ja KKV5 Tilastolliset perustaidot (tai ent. KV7 Tilastolliset perustiedot) -opintojaksojen suorittaminen joko ennen proseminaariin osallistumista tai sen aikana. Lisäksi aineopinnoista tulee olla suoritettuna vähintään kaksi opintojaksoa. Sivuaineopiskelijat: Ac8 Empiiriset tutkimusmenetelmät kasvatustieteissä suorittaminen joko ennen proseminaariin osallistumista tai sen aikana sekä KKV4 Laadullisen tutkimuksen perusteet tai KKV4 Johdanto tieteelliseen toimintaan ja KKV5 Tilastolliset perustaidot/ KV7 Tilastolliset perustiedot -vastaavien tutkimusmetodologisten opintojen suorittaminen, joka osoitetaan proseminaarin ohjaajalle esim. opintorekisteriotteella. Jos opiskelija ei ole tehnyt em. vastaavia opintoja, hän tenttii seuraavat teokset: 1. Tähtinen, J. & Isoaho, H. 2001 tai uudempi vastaava painos. Tilastollisen analyysin lähtökohtia. Ensiaskeleet kvantiaineiston käsittelyyn, analyysiin ja tulkintaan SPSS -ohjelmaympäristössä. Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunta. Oppimateriaalit 13. JA 2. Eskola, J. & Suoranta, J. 1998. Johdatus laadulliseen tutkimukseen. Tampere: Vastapaino. Opiskelija sopii suoritustavasta ohjaajan kanssa. Mahdollinen tentti on suoritettava syyslukukauden loppuun mennessä. Tentin vastaanottaa erikoistutkija Juhani Tähtinen. Lisäksi aineopinnoista tulee olla suoritettuna vähintään kaksi opintojaksoa.

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- tuntee kasvatustieteellisen tutkimusprosessin eri vaiheet ja kykenee toteuttamaan ne
- osaa asettaa mielekkään tutkimusongelman
- osaa hankkia tutkimusaineiston sekä analysoida ja tulkita sitä
- osaa tieteellisen kirjoittamisen, tutkimusten arvioinnin ja tieteelliseen keskustelun perustaitoja

Sisältö

- kasvatustieteellisen tutkimuksen metodologiset ja metodiset perusteet
- aiheen valinta ja rajaus
- tutkimuskirjallisuuteen perehtyminen ja tutkimussuunnitelman laatiminen
- aineiston hankinta ja tulosten analyysi
- tieteellinen raportointi sekä kritiikki (opponointi) ja keskustelu

Toteutustavat

Yhteiset luennot 10 t sekä seminaarityöskentelyä 28 t ja itsenäistä ja ohjattua työskentelyä joka jakaantuu syys- ja kevätlukukaudelle seuraavasti:
Syyslukukausi: Johdantoluennot, kirjallisuuteen perehtyminen, tutkimussuunnitelman laatiminen
Kevätlukukausi: Aineiston hankinta ja analyysi, raportointi ja tutkimuksen esittäminen, opponointi sekä osallistuminen oman ja muiden tutkielmien pohjalta käytävään keskusteluun.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Seminaari
  • suomeksi
Tutkielma / opinnäytetyö
  • suomeksi

Kirjallisessa tentissä tentitään luennot. Kasvatustieteen tai erityispedagogiikan aineopinnot suorittanut vapautuu vain yhteisistä luennoista 10 t ja niiden tenttimisestä. Seminaari-istunnoissa on läsnäolovelvollisuus.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vuoden syksy
3. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Oheislukemistona käytetään:

Hirsjärvi, S., Remes, P. & Sajavaara, P. 2007 (tai uudempi). Tutki ja kirjoita. Helsinki: Kirjayhtymä.

Tähtinen, J. & Isoaho, H. 2001 tai uudempi vastaava painos. Tilastollisen analyysin lähtökohtia. Ensiaskeleet kvantiaineiston käsittelyyn, analyysiin ja tulkintaan SPSS -ohjelmaympäristössä. Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunta. Oppimateriaalit 13. SEKÄ

Eskola, J. & Suoranta, J. 1998. Johdatus laadulliseen tutkimukseen. Tampere: Vastapaino.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kasvatustieteiden laitos
Aikuiskasvatustieteen aineopinnot (Aikuiskasvatustiede)
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kasvatustieteiden laitos
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Koulutussosiologian ja -politiikan maist.ohj.
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., KTL
Kasvatustiede, kasvatustieteiden laitos