Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
AIKK0031 Ac8. Empiiriset tutkimusmenetelmät kasvatustieteissä 4 op
Vastuutaho
Aikuiskasvatustiede
Vastuuhenkilö
KTL: yliopistonlehtori Marjo Nieminen, yliopisto-opettaja Tiina Tuijula, tohtorikoulutettava Virve Murto, tuntiopettaja Anu Kajamies

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- on perehtynyt keskeisiin empiiristen tutkimusaineistojen hankinnan menetelmiin ja analysointiin
- osaa perustaitoja niiden soveltamisen mahdollisuuksista ja rajoituksista kasvatustieteessä.

Sisältö

Luennoilla käsitellään seuraavia aineistonhankintamenetelmiä:
- dokumentit ja tilastot
- kyselyt
- testit ja havainnointi
- haastattelut
Edellä luetelluista järjestetään ryhmäopetusta harjoitusryhmissä. Opiskelija osallistuu kahteen harjoitusryhmään. Harjoitusryhmissä opetellaan tutkimusprosessin eri vaiheita ja projektinhallintataitoja. Luennot ja ryhmäopetus ovat pääaineopiskelijoille tarkoitettuja. Sivuaineopiskelijat korvaavat luennot ja ryhmäopetuksen tenttimällä alla mainitut teokset.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 10 t 0 t
Ryhmäopetus 20 t 0 t

Pääaineopiskelijat: Luentoja, ryhmäopetusta kahdessa harjoitusryhmässä sekä itsenäistä työskentelyä.
Sivuaineopiskelijat: Kirjallinen tentti.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Ryhmäopetuksessa on läsnäolovelvollisuus. Mikäli opiskelija on suorittanut opintojakson Empiiriset tutkimusmenetelmät kasvatustieteissä aikaisemmin kasvatustieteen tai erityispedagogiikan aineopinnoissa, suorittaa hän opintojakson Ac8 suorittamalla sivuaineopiskelijoiden kirjallisen tentin (ks. kohta oppimateriaalit). Mikäli opiskelija on tenttinyt oppimateriaaleissa mainitut teokset aikaisemmin, suorittaa hän 4 op kirjallisuustentin sopimalla asiasta proseminaarin ohjaajan kanssa.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Sivuaineopiskelijoiden kirjallinen tentti:

1. Aaltola, J. & Valli, R. 2010. Ikkunoita tutkimusmetodeihin. 1, Metodin valinta ja aineistonkeruu: virikkeitä aloittelevalle tutkijalle. Jyväskylä: PS-Kustannus.

JA

2. Aaltola, J. & Valli, R. 2010. Ikkunoita tutkimusmetodeihin. 2, Näkökulmia aloittelevalle tutkijalle tutkimuksen teoreettisiin lähtökohtiin ja analyysimenetelmiin. Jyväskylä: PS-Kustannus.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kasvatustieteiden laitos
Aikuiskasvatustieteen aineopinnot (Aikuiskasvatustiede)
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kasvatustieteiden laitos
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Koulutussosiologian ja -politiikan maist.ohj.
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., KTL
Kasvatustiede, kasvatustieteiden laitos