Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KTL_9160 KL4.4 Perhe lapsen kasvuympäristönä 4 op
Vastuutaho
Kasvatustiede, kasvatustieteiden laitos
Vastuuhenkilö
KTL: tohtorikoulutettava Virve Murto

Osaamistavoitteet

Opiskelija on perehtynyt perhetutkimukseen yleisesti sekä kasvatustieteellisessä kontekstissa ja tuntee perheeseen ja lapsiin liittyviä tutkimuksia. Opiskelija osaa soveltaa oppimiaan erilaisia teoreettisia lähtökohtia sekä aiempia tutkimuksia valitsemassaan teemassa, johon hän kurssin aikana syventyy. Lisäksi opiskelija osaa kirjoittaa tieteellistä tekstiä.

Sisältö

- erilaiset lähestymistavat perhetutkimukseen
- perhe, vanhemmuus, lapsi ja kasvatus

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Essee
  • suomeksi

Opintojakso suoritetaan kirjoittamalla essee valinnaisesta tematiikasta, esimerkiksi opiskelijan on mahdollista syventyä erilaisiin perheisiin kasvuympäristöinä ja pohtia vanhemman roolia kasvattajana. Esseessä on käytettävä kaikille yhteisen teoksen lisäksi 3-4 teosta/artikkelia. Esseen suorittamisesta ja näkökulmasta tulee sopia tarkemmin vastuuhenkilön kanssa.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy
2. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Jallinoja, R., Hurme, H. & Jokinen, J. (toim.) 2014. Perhetutkimuksen suuntauksia. Helsinki: Gaudeamus.

2. 3-4 kasvatustieteeseen kytkeytyvää teosta/artikkelia sovitusta teemasta

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kasvatustieteiden laitos
KL4 Erityisalat II; Sovellukset (Kasvatustiede, kasvatustieteiden laitos)
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kasvatustieteiden laitos
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Koulutussosiologian ja -politiikan maist.ohj.
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., KTL
Kasvatustiede, kasvatustieteiden laitos