Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KTL_0060 Johdatus SPSS-ohjelman käyttöön 3 op
Vastuutaho
Kasvatustiede, kasvatustieteiden laitos
Vastuuhenkilö
KTL: tohtorikoulutettava Jenni Tikkanen

Osaamistavoitteet

Tavoitteena on antaa SPSS-tilasto-ohjelman käyttämisen perustiedot.

Sisältö

- aineiston syöttäminen ohjelmaan
- muuttujamuunnosten tekeminen
- kuvailevien analyysien tekeminen

Edellytysten ja suositusten lisätiedot

Mikäli opintojaksolle osallistuvien opiskelijoiden määrää joudutaan rajoittamaan, asetetaan etusijalle ne pelkästään KM-tutkintoa suorittavat opiskelijat, jotka eivät ole suorittaneet opintojaksoa KKV5 Tilastolliset perustaidot tai sitä vastaavaa opintojaksoa.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus 6 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Oheiskirjallisuus:
Tähtinen, J. & Isoaho, H. 2001 tai uudempi vastaava painos. Tilastollisen analyysin lähtökohtia: Ensiaskeleet kvantiaineiston käsittelyyn, analyysiin ja tulkintaan SPSS-ohjelmaympäristössä. Turun yliopisto, kasvatustieteiden tiedekunta: Oppimateriaalit 13.

TAI

Metsämuuronen, J. 2006 Tutkimisen tekemisen perusteet ihmistieteissä. Helsinki International METHELP. (soveltuvin osin)

Lisätietoja

Opintojakso järjestetään resurssien puitteissa.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kasvatustieteiden laitos
Kasvatustieteiden laitoksen tarjoamat muut opinnot (Kasvatustiede, kasvatustieteiden laitos)
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kasvatustieteiden laitos
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Koulutussosiologian ja -politiikan maist.ohj.
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., KTL
Kasvatustiede, kasvatustieteiden laitos