Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LUOT3440 MO9.1 Käsityö 6 op
Vastuutaho
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Vastuuhenkilö
OKL Turku: yliopisto-opettaja Jaana Mäki-Tuominen

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää käsityökasvatuksen perusteet ja kykenee laatimaan ja toteuttamaan käsityön koulussa toteutettavan opetussuunnitelman yhteistyössä muiden opettajien kanssa. Opiskelija hallitsee käsityön keskeiset käsitteet, opetusmenetelmät ja turvalliset työtavat.

Sisältö

- käsityön oppimisen, opetuksen ja arvioinnin erityispiirteet
- käsityöprosessi teoreettisella ja käytännöllisellä tasolla
- perusopetuksen käsityön (tekninen työ ja tekstiilityö) opetukseen soveltuvat sisältöalueet, tekniikat, välineet ja materiaalit ja työturvallisuus
- monimuotoisten oppimateriaalien ja -oppimisympäristöjen hyödyntäminen käsityön oppimisessa ja opetuksessa

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 12 t 0 t
Ryhmäopetus 60 t 0 t
Itsenäinen työskentely 88 t 0 t

Opinnot koostuvat tekstiilityön ja teknisen työn jaksoista sekä käsityön opetussuunnitelman laadintaan liittyvästä jaksosta.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
 • suomeksi
Harjoitustyö(t)
 • suomeksi

Luennoilla on läsnäolovelvollisuus.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy
1. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Oheiskirjallisuus:

 1. Bläuer, P., Iivonen, M., Lahti, H. & Mäki-Tuominen, J. 2004. Pukeutumisen tie.  OPH. Verkkojulkaisu: http://www.edu.fi/oppimateriaalit/pukeutumisentie/
 2. Inki, J., Lindfors, E. & Sohlo, J. 2011. Käsityön työturvallisuusopas. Opetushallitus. Helsinki.
 3. Karhu, P., Malmström, M. & Mannila, T. 2000. Hyvä sauma. Otava.
 4. Huovila, R., Hintsa, T. & Säilä, J. 2010. Kirja käsityöstä. Luokkien 3-6 käsityönopetus. Helsinki: WSOY.
 5. Garratt, J. 2009. Design and technology. Cambridge University Press.
 6. Scott, E. 1992 tai 1997. Suuri puutyökirja. Helsinki: Tammi, s. 28-127, 146-157.
 7. Karppinen, S., Kouhia, A. & Syrjäläinen, E. 2014. Kättä pidempää: Otteita käsityön tutkimuksesta ja käsitteellistämisestä. Kotitalous- ja käsityötieteiden julkaisuja, Nro 33. Helsingin yliopisto, opettajankoulutuslaitos, Helsinki. Verkkojulkaisu: http://hdl.handle.net/10138/43167
 8. Katainen, H. & Mäkinen, A. 1989. Muovaava ja leikkaava työstö. Helsinki: WSOY, s. 26-69, 177-187.
 9. Lepistö, J. & Rönkkö, M-L. 2009. Käsityön opetukseen sisältyy monipuolisesti taitoa, kulttuuria ja yritteliäisyyttä. Teoksessa M-L. Rönkkö, J. Lepistö & S. Kullas (toim.) Monialainen opettajuus. Kasvatuksellisia näkökulmia oppiaineisiin ja aihekokonaisuuksiin. Rauman opettajankoulutuslaitos.
 10. Opetushallitus. Voimassa olevat opetussuunnitelman perusteet: http://www.oph.fi/info/ops
 11. Punomo, käsityön verkkosivusto: http://www.punomo.fi/
 12. Seitamaa-Hakkarainen, P. 2009. Pohdintoja käsityön kuvasta. Teoksessa A-M. Aro, M. Hartikainen, M. Hollo, H. Järnefelt, E. Kauppinen, H. Ketonen, M. Manninen, M. Pietilä & P. Sinko. 2009. Taide ja taito – kiinni elämässä. Opetushallitus 2, s. 63-75.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Opettajankoulutuslaitos
Yhteiset opinnot (Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku)
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Opettajankoulutuslaitos
Luokanopettajan tutkinto-ohjelma
Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteen (varhaiskasv.) maisteriohjelma
Kasvatustiede, OKL Rauma
Opintokokonaisuudet
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., OKL Rauma