Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LUOT3584 MO11.1 Liikunta 5 op
Vastuutaho
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Vastuuhenkilö
OKL Turku: lehtori Mari Lehmuskallio

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää koululiikunnan merkityksen osana lapsen kokonaisvaltaista kehitystä ja kasvua. Lisäksi opiskelija on saanut valmiuksia kehittyä liikunnan opettajana ja on perehtynyt eri näkökulmista alakoulun liikuntakasvatukseen.

Sisältö

- lapsen liikuntakykyisyyden ja oppimisvalmiuksien kehittäminen erilaisten liikunnallisten oppimisympäristöjen avulla
- liikunnan opettamis- ja oppimisprosessin keskeiset ulottuvuudet
- koulun liikunnallisen toimintakulttuurin edistäminen

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 4 t 0 t
Ryhmäopetus 56 t 0 t
Itsenäinen työskentely 73 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
 • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
 • suomeksi
Harjoitustyö(t)
 • suomeksi

Kirjallinen tentti sisältää tentittävän kirjallisuuden. Luennoilla on läsnäolovelvollisuus, aktiivinen osallistuminen ryhmäopetukseen.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy
1. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Tentittävä kirjallisuus:

 1. Jaakkola, T., Sääkslahti, A. & Liukkonen, J. 2009. Koulun liikuntakasvatus oppimisvalmiuksien luojana sekä lasten kasvun ja kehityksen tukena. Teoksessa: Opetushallituksen taide- ja taitokasvatuksen asiantuntijatyöryhmä (toim.) Taide ja taito – kiinni elämässä! Helsinki: Opetushallitus, s. 49-54. Verkkojulkaisu: http://www.oph.fi/download/49220_taide_ja_taito.pdf.
 2. Heikinaro-Johansson, P. & Huovinen, T. 2007. Näkökulmia liikuntapedagogiikkaan. Helsinki: WSOY, s. 16–63, 93–133, 152–184.
 3. Tammelin, T. & Karvinen, J. (toim.) 2008. Fyysisen aktiivisuuden suositus kouluikäisille 7-18 -vuotiaille. Opetusministeriö, Nuori Suomi ry. Verkkojulkaisu: http://www.nuorisuomi.fi/files/ns2/Koulu_PDF/080129Liikuntasuositus-kirja%28kevyt%29_08.pdf.
 4. Voimassa olevat opetussuunnitelman perusteet (liikunnan osalta): http://www.oph.fi/info/ops/

Oheismateriaali:

 1. Opetushallituksen liikunnan sivusto: http://www.edu.fi/perusopetus/liikunta
 2. Liikkuva koulu -aineisto: http://www.liikkuvakoulu.fi
 3. Valtakunnallisen liikuntaorganisaatio VALOn sivusto: http://www.sport.fi/koulu
 4. Lajiliittojen verkkomateriaalia soveltuvin osin.
 5. Muu ajankohtainen verkkomateriaali
 6. Nupponen, H. & Penttinen, S. 2009. Taitavaksi liikunnan opettajaksi alakouluun. Teoksessa: M-L. Rönkkö, J. Lepistö & S. Kullas (toim.) Monialainen opettajuus. Kasvatuksellisia näkökulmia oppiaineisiin ja aihekokonaisuuksiin. Turun yliopisto, Rauman opettajankoulutuslaitos, s. 77–93.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Opettajankoulutuslaitos
Yhteiset opinnot (Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku)
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Opettajankoulutuslaitos
Luokanopettajan tutkinto-ohjelma
Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteen (varhaiskasv.) maisteriohjelma
Kasvatustiede, OKL Rauma
Opintokokonaisuudet
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., OKL Rauma