Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LUOT3582 MO5.1 Biologia ja terveystieto 4 op
Vastuutaho
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Vastuuhenkilö
OKL Turku: yliopistonlehtori Eija Yli-Panula (biologia) ja yliopistonlehtori Hanna Maijala (terveystieto)

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee biologisen tiedon luonteen osana luonnontieteellistä ajattelua ja päättelykykyä. Opiskelija osaa perusasteen (luokkien 1-6) biologian ja terveystiedon keskeisiä käsitteitä ja tuntee näiden aineiden opetusmenetelmiä. Opiskelija tuntee aineiden opetussuunnitelmien sisällön pääpiirteissään. Opiskelija tuntee terveysosaamisen osa-alueet ja osaa hahmottaa ne terveystiedon opetuksen perustana.

Sisältö

- biologisen tiedonrakentamisen ja didaktisen tutkimuksen perusteet
- biologian keskeisiä käsitteitä ja niiden oppiminen
- elämän monimuotoisuus, sisältäen kasvi- ja eläintaksonomiaa kestävän kehityksen perustana
- biologia ja terveystieto ympäristö- ja luonnontiedossa
- terveyden edistämisen ja terveystiedon keskeiset käsitteet sekä käytännön toteutus koulussa
- terveysosaaminen

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 15 t 0 t
Ryhmäopetus 27 t 0 t
Itsenäinen työskentely 65 t 0 t

Terveystietoa luento-opetuksesta on 5 t (sisältäen 1 t tentin) ja ryhmäopetuksesta 8 t.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Kirjallinen tentti sisältää luennot, oppimateriaalin ja tentittävän kirjallisuuden.
Yhtenä opintosuorituksena myös lajituntemustentit.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Lajintuntemuksen ja terveystiedon osuuden arviointi: hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Ryhmäopetukseen liittyvää oheiskirjallisuutta esitellään opintojaksolla.

Tentittävä kirjallisuus:

  1. Eloranta, V., Jeronen, E. & Palmberg, I. (toim.) 2005. Biologia eläväksi. Biologian didaktiikka. Jyväskylä: PS-kustannus.
  2. Vuorisalo, T. 2002. (tai uudempi painos) Ympäristöekologia: Ympäristönsuojelun ekologiset perusteet ja alkuperäisen luonnon suojelu. Turun yliopisto. Täydennyskoulutuskeskus, s. 29–135.
  3. Jeronen, E., Välimaa, R., Tyrväinen, H. & Maijala, H. (toim.) 2009. Terveystietoa oppimaan ja opettamaan. Jyväskylän yliopisto. Terveyden edistämisen tutkimuskeskus. JYO: Terveyden edistämisen tutkimuskeskus, julkaisuja 4.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Opettajankoulutuslaitos
Yhteiset opinnot (Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku)
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Opettajankoulutuslaitos
Luokanopettajan tutkinto-ohjelma
Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteen (varhaiskasv.) maisteriohjelma
Kasvatustiede, OKL Rauma
Opintokokonaisuudet
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., OKL Rauma