Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LUOT3437 MO7.1.1 MAFYKE - Tutkimustehtävät 3 op
Vastuutaho
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Vastuuhenkilö
OKL Turku: yliopisto-opettaja Satu Kankare

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää fysiikan ja kemian tiedon ja oppimisen hierarkkisen luonteen. Opiskelija hallitsee perusasteen luokilla 1-6 opetettavat fysiikan ja kemian käsitteet ja ilmiöt sekä osaa soveltaa erilaisia työmenetelmiä opetuksen toteutuksessa. Opiskelija tunnistaa oppilaiden ennakkokäsitysten merkityksen opetuksen suunnittelussa ja oppimisen arvioinnissa. Opiskelija tuntee perusasteen luokkien 1-6 fysiikan ja kemian sekä ympäristö- ja luonnontiedon opetussuunnitelman.

Sisältö

- ympäristön fysikaaliset ja kemialliset ilmiöt ja niiden tutkiminen
- fysikaalinen maailmankuva
- luonnontieteellisen tutkimuksen tekeminen
- matematiikan yhteys fysiikkaan ja kemiaan
Opintojakson sisältö on painotettu siten, että yksi osa on matematiikkaa ja kaksi osaa fysiikkaa ja kemiaa

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 12 t 0 t
Ryhmäopetus 24 t 0 t
Itsenäinen työskentely 44 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
 • suomeksi
Harjoitustyö(t)
 • suomeksi
Kirjallinen tentti
 • suomeksi

Kirjallinen tentti sisältää luento- ja harjoitusmateriaalit sekä tentittävän kirjallisuuden.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Tentittävä kirjallisuus:

 1. Lehto, H., Salonen, H. & Huttu, K. 2009. Ilmiö, Fysiikan oppikirja 7-9. Tammi.
 2. Ikonen, M., Tuomisto, M., Termonen, M. & Perkkalainen, P. 2012. Ilmiö, Kemian oppikirja 7-9. Helsinki: SanomaPro, luvut Yleinen kemia, Yhdisteet ja Ympäristökemia.
 3. Ahtee, M. & Pehkonen, E. 2000. Johdatus matemaattisten aineiden didaktiikkaan. Helsinki: Edita.

Oheiskirjallisuutta:

 1. Viiri, J. 2005. Miten opetan fysiikkaa ja kemiaa alakoulussa? Helsinki: WSOY.
 2. Torn, E. 2006. Miten opetan kemiaa alaluokille? Helsinki: WSOY.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Opettajankoulutuslaitos
Yhteiset opinnot (Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku)
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Opettajankoulutuslaitos
Luokanopettajan tutkinto-ohjelma
Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteen (varhaiskasv.) maisteriohjelma
Kasvatustiede, OKL Rauma
Opintokokonaisuudet
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., OKL Rauma