Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LUOT3438 MO7.1.2. MAFYKE - Ongelmanratkaisu ja mallintaminen 3 op
Vastuutaho
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Vastuuhenkilö
OKL Turku: yliopisto-opettaja Anu Tuominen

Osaamistavoitteet

Opiskelija tunnistaa matemaattis-luonnontieteelliseen ajattelutavan. Opiskelija osaa käyttää ongelmakeskeistä lähestymistapaa matematiikan opetuksessa. Opiskelija tuntee yleisimmät ongelmanratkaisumenetelmät ja osaa esittää ja ratkaista arkipäivän ongelmia matematiikkaa, fysiikkaa ja kemiaa hyödyntäen. Opiskelija pystyy tulkitsemaan tekstiä, kuvaa, kuvaajaa, tapahtumaa ja ilmiötä. Opiskelija osaa tukea oppilaan yksilöllistä oppimisprosessia monipuolisesti.

Sisältö

- ongelmanratkaisustrategioiden tunnistaminen ja monipuolinen käyttö matematiikan, fysiikan ja kemian oppimisessa ja opettamisessa
- matemaattinen kommunikointi, symbolien käyttö ja sanallinen esittäminen ja kielentäminen
- ilmiön pelkistäminen, rakenteiden ja säännönmukaisuuksien havainnollistaminen, mallintaminen konkreettisin välinein, mallien käyttö ja rajoitukset
Opintojakson sisältö on painotettu siten, että yksi osa on fysiikka ja kemiaa ja kaksi osaa matematiikkaa.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 12 t 0 t
Itsenäinen työskentely 44 t 0 t
Harjoitukset 24 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Kirjallinen tentti sisältää luennot, oppimateriaalin ja tentittävän kirjallisuuden.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Tentittävä kirjallisuus:

  1. Latva, O., Toivanen, A., Tuomaala, T., Järvinen, R. & Makkonen, J-P. 2006. Kolmio. Matematiikan tietokirja. Helsinki: Tammi, s. 120–133, 136–144, 190–200, 207–215, 248–257.
  2. Joutsenlahti, J. Kielentäminen matematiikan opiskelussa. Verkkojulkaisu: http://www.joutsenlahti.net/Languaging.pdf.
  3. Tainio, L., Juuti, K. & Routarinne, S. (toim.) 2013. Ainedidaktinen tutkimus koulutuspoliittisen päätöksenteon perustana. Ainedidaktisia tutkimuksia 4. Suomen ainedidaktinen tutkimusseura ry, s. 90–107. Verkkojulkaisu: https://helda.helsinki.fi/handle/10138/38459.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Opettajankoulutuslaitos
Yhteiset opinnot (Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku)
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Opettajankoulutuslaitos
Luokanopettajan tutkinto-ohjelma
Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteen (varhaiskasv.) maisteriohjelma
Kasvatustiede, OKL Rauma
Opintokokonaisuudet
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., OKL Rauma