Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LUOT3439 MO8.1 Kuvataide 5 op
Vastuutaho
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Vastuuhenkilö
OKL Turku: yliopistonlehtori Marjo Räsänen ja yliopisto-opettaja Olli-Pekka Kangas

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa soveltaa kuvataiteelle ominaisia tiedonhankinnan, esittämisen, tulkinnan ja arvottamisen keinoja omassa työskentelyssään sekä kuvataiteen opetuksessa. Opiskelija tuntee perusopetuksen kuvataiteen opetussuunnitelman ja hallitsee siinä mainittujen sisältöjen opettamisessa vaadittavat keskeiset käsitteet, välineet, materiaalit ja työtavat. Opiskelija ymmärtää kuvataiteen merkityksen kulttuurisesti kestävän kehityksen edistäjänä.

Sisältö

1. Visuaalisen kulttuurin osa-alueet
- hallitsee eri kuvatyyppien kuvakielen perusteet sekä osaa käyttää erilaisia ilmaisun tekniikoita ja materiaaleja
- tuntee taideteoksia ja muita visuaalisen kulttuurin tuotteita sekä niihin liittyviä prosesseja
- osaa hyödyntää kuvataiteeseen liittyviä kulttuurilaitoksia ja tietolähteitä

2. Kulttuurinen moninaisuus ja visuaalinen monilukutaito
- ymmärtää kuvataiteen mahdollisuudet kulttuurisen moninaisuuden edistämisessä
- ymmärtää visuaalisen tutkimisen ja esittämisen erityisluonteen sekä sen suhteen muihin tiedonaloihin ja kulttuuriin
- osaa käyttää visuaalisen kulttuurin eri osa-alueisiin liittyviä tulkinnan keinoja

3. Kuvataiteen opetussuunnitelmat ja oppimateriaali
- tuntee erilaisia taidekäsityksiä ja kuvataideopetuksen lähestymistapoja
- tuntee kuvataidepedagogiikkaan liittyviä oppimateriaaleja
- osaa suunnitella kuvataiteen opetusta ja hyödyntää sitä oppiaineita yhdistelevissä opintokokonaisuuksissa
- osaa tulkita ja arvioida oppilaiden kuvallisia tuotteita

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus 60 t 0 t
Itsenäinen työskentely 73 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
 • suomeksi
Harjoitustyö(t)
 • suomeksi
Kirjallinen tentti
 • suomeksi

Kirjallinen tentti sisältää tentittävän kirjallisuuden. Harjoitustöistä kootaan oppimisportfolio + opintotehtävä + museovierailu

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy
2. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Tentittävä kirjallisuus (soveltuvin osin):

 1. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2004; kuvataide. Helsinki: Opetushallitus.
 2. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2016 (luonnos); kuvataide. Helsinki: Opetushallitus.
 3. Räsänen, M. 2008. Kuvakulttuurit ja integroiva taideopetus. Helsinki: Taideteollinen korkeakoulu.
 4. Ajankohtaiset artikkelit

Oheismateriaali:

 1. Heinimaa, E., Perälä, H., Tammioja, S. & Viitanen, P. 2007. Kirja kuvista 1-2. Opettajan kirja. Porvoo: WSOY.
 2. Heinimaa, E., Perälä, H., Suvanto, T., Tammioja, S., & Viitanen, P. 2008. Kirja kuvista 3-4. Opettajan kirja. Porvoo: WSOY.
 3. Heinimaa, E., Perälä, H., Suvanto, T., Tammioja, S., & Viitanen, P. 2009. Kirja kuvista 5-6. Opettajan kirja. Porvoo: WSOY.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Opettajankoulutuslaitos
Yhteiset opinnot (Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku)
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Opettajankoulutuslaitos
Luokanopettajan tutkinto-ohjelma
Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteen (varhaiskasv.) maisteriohjelma
Kasvatustiede, OKL Rauma
Opintokokonaisuudet
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., OKL Rauma