Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LUON3466 AO2 Opettajana ja kasvattajana II (Ohjattu harjoittelu) 9 op
Vastuutaho
Kasvatustiede, luokanopett., Turun normaalikoulu
Vastuuhenkilö
TNK: rehtori Satu Kekki ja lehtori Ritva Aarras-Saari (yhteyshenkilö); OKL Turku: lehtori Kristiina Heikkilä
Edeltävät opinnot
Pakolliset:

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida oppimisprosessia monipuolisissa oppimisympäristöissä ohjatusti. Opiskelija ymmärtää teoriaopintojen merkityksen käytännön opetus- ja oppimistilanteiden suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa kieli- ja kulttuuritietoisessa kontekstissa. Opiskelija ymmärtää oman roolinsa oppilaan yleisen ja tehostetun tuen käytänteissä. Opiskelija osaa soveltaa tieto- ja viestintätekniikkaa oppilaiden monilukutaidon kehittämisessä. Opiskelija saa käsityksen yhtenäisestä perusopetuksesta.

A. Ensimmäisen jakson (päiväharjoittelu) yleistavoitteena on, että opiskelija osaa suunnitella, opettaa ja arvioida oppimista viikon eri koulupäivien aikana, jolloin hän saa kokonaiskäsityksen oppilaan viikosta. Opiskelija osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida opetusta yhdessä muiden luokassa toimivien aikuisten kanssa.

B. Toisen jakson (aineharjoittelu) yleistavoitteena on, että opiskelijalla on perustaidot oppijan tarpeiden mukaisten oppiainekohtaisten eripituisten opetusjaksojen suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin sekä opetuksen eriyttämiseen luokan sisällä.

Sisältö

- oppilasryhmään tutustuminen ja erilaisten oppilaiden kohtaaminen
- omien pedagogisten taitojen kehittäminen ja luokan opetussuunnitelman laatiminen
- opetukseen ja kasvatukseen perehtyminen erilaisina koulupäivinä
- oppiaineen jakson kokonaisuuden suunnittelu, toteutus ja arviointi myös eheyttävissä oppimiskokonaisuuksissa
- opiskelija tekee yhteistyötä aineenopettajaksi opiskelevan kanssa seuraamalla toistensa oppitunteja ja osallistumalla palautekeskusteluun

Toteutustavat

- orientoiva pienryhmätyöskentely (OKL) 4 t
- infoluento (OKL ja TNK) 4 t
- opetuksen itsenäinen seuranta 20 t (sisältäen pohjatunnit)
- oppituntien suunnittelu ja opetus- ja oppimismateriaalien valmistaminen (ml. tvt:n pedagoginen käyttö) ryhmässä ja yksin (informointivelvoite opiskelijaryhmän / lehtorin välillä) 99 t
- toimintasuunnitelma ja reflektointi 15-20 t
- opetettavat tunnit 40-45 t
- apuopettajana toimiminen 20-25 t
- ryhmäohjaus (OKL:n didaktiikan lehtorit) 2-4 t
- ryhmäohjaus (TNK:n lehtorit) 5 t
- ryhmäkuuntelut (OKL:n didaktiikan tai kasvatustieteen lehtorit) 8-12 t
- koulutyö 10 t
- harjoitteluraportin laatiminen 5 t
- raportointiseminaari (OKL) 4 t

OKL:n opiskelijalle tarjoama ohjaus AO2-harjoittelussa on 12 tuntia.

Vaadittavat opintosuoritukset

Aktiivinen osallistuminen luennoille ja seminaareihin, oppituntien seurantaan, suunnitteluun ja pitoon sekä palautekeskusteluihin (vertaispalaute). Opiskelija laatii harjoitteluraportin ja osallistuu raportointiseminaariin.

Harjoitteluun ilmoittautuminen edellyttää opiskelijalta sitoutumista harjoittelun suorittamiseen annetussa aikataulussa.

Luennoilla on läsnäolovelvollisuus.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy
2. vuoden kevät

2. vuoden syksyllä ainoastaan orientoiva pienryhmätyöskentely.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Oheiskirjallisuus:

  • Peruskoulun opetussuunnitelman perusteet. 2004. Helsinki: Opetushallitus.
  • Muutokset perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin
  • www.oph.fi/saadokset_ja_ohjeet/opetussuunnitelmien_ja_tutkintojen_perusteet/perusopetus

Lisätietoja

Opiskelija harjoittelee tieto- ja viestintätekniikan monipuolista käyttöä (mahdollinen yhteys opintojaksoon KKV4 Tietotekniikan opetuskäytäntö ja mediakasvatus). Harjoittelu integroidaan opintojaksoon AO3 Ryhmässä toimiminen ja vuorovaikutustaidot.

Ks. harjoittelun kuvaus myös opetusharjoitteluoppaasta: https://waris.utu.fi/display/TNK/Opetusharjoitteluopas

Harjoitteluun tulee ilmoittautua. Ilmoittautumisesta tiedotetaan erikseen.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Opettajankoulutuslaitos
Kasvatustieteen aineopinnot (Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku)
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Opettajankoulutuslaitos
Luokanopettajan tutkinto-ohjelma
Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteen (varhaiskasv.) maisteriohjelma
Kasvatustiede, OKL Rauma
Opintokokonaisuudet
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., OKL Rauma