Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LUOT3455 AO3 Ryhmässä toimiminen ja vuorovaikutustaidot 4 op
Vastuutaho
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Vastuuhenkilö
OKL Turku: yliopistonlehtori Aino Mattinen ja yliopisto-opettaja Teija Holst
Edeltävät opinnot
Suositellaan:

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa tunnistaa sosiaalisen vuorovaikutuksen perusilmiöitä. Opiskelija osaa havainnoida, tukea ja arvioida kasvatuksen, opetuksen ja oppimisen vuorovaikutustilanteita. Opiskelijalla on valmiudet vuorovaikutustaitojensa jatkuvaan kehittämiseen.

Sisältö

- opettajan ja oppilaan / oppilaiden välinen opetus-oppimis- ja kasvatusvuorovaikutus
- opettajan omien vuorovaikutustaitojen havainnoiminen ja kehittäminen
- oppilaiden osallisuus ja yhteisöllisyys yksilö-, luokka- ja koulutasolla
- opettajayhteisön vuorovaikutus
- opettajan ja vanhempien välinen vuorovaikutus

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 6 t 0 t
Itsenäinen työskentely 69 t 0 t
Seminaari 8 t 0 t
Harjoitukset 24 t 0 t

Itsenäinen työskentely sisältää ryhmätyöskentelyä.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Aktiivinen osallistuminen opetukseen, tentin ja tehtävien hyväksytty suorittaminen ja raportointi.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy
2. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Tentittävä kirjallisuus:

  1. Salmivalli, C. 2005. Kaverien kanssa. Vertaissuhteet ja sosiaalinen kehitys. Jyväskylä: PS-Kustannus.
  2. Schmuck, R. A. & Schmuck, P. A. 2001. Group processes in the classroom. (8. painos). Boston: McGraw Hill. (soveltuvin osin)

Oheiskirjallisuus ilmoitetaan opintojakson alussa.

Lisätietoja

Opintojakso integroidaan samanaikaiseen AO2 Opettajana ja kasvattajana II -opintojaksoon (ohjattu harjoittelu) sekä opintojaksoihin PO3, PO4 ja PO5.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Opettajankoulutuslaitos
Kasvatustieteen aineopinnot (Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku)
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Opettajankoulutuslaitos
Luokanopettajan tutkinto-ohjelma
Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteen (varhaiskasv.) maisteriohjelma
Kasvatustiede, OKL Rauma
Opintokokonaisuudet
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., OKL Rauma