Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LUOT3720 AO5 Tutkimustyöpaja 2: Tutkimus luokanopettajan ammattitaidon kehittämisessä 6 op
Vastuutaho
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Vastuuhenkilö
OKL Turku: ma, professori Mirjamaija Mikkilä-Erdmann (yhteyshenkilö), yliopisto-opettajat Teija Holst ja Anu Warinowski, tohtorikoulutettavat Tuike Iiskala ja Anu Kajamies, erikoistutkija Riitta Kinnunen
Edeltävät opinnot
Suositellaan:

Osaamistavoitteet

Opiskelija syventää ja laajentaa taitojaan kasvatustieteellisessä tutkimuksessa ja kriittisessä tiedonhankinnassa sekä niiden soveltamisessa luokanopettajan työssä. Opiskelija oivaltaa kasvatustieteellisen tutkimuksen merkityksen opettajan työssä.

Sisältö

- lomaketutkimuksen perusteet ja tutkimushaastattelutaitojen syventäminen; monimetodisuus
- tilastollisen päättelyn perusteet
- tieteellisen kirjoittamisprosessin syventäminen
- tieteellisen keskustelun harjoittelu

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 12 t 0 t
Ryhmäopetus 18 t 0 t
Itsenäinen työskentely 108 t 0 t
Harjoitukset 12 t 0 t
Lukupiiri 10 t 0 t

Lukupiirissä perehdytään menetelmäkirjallisuuteen ja harjoituksissa aineiston analyysimenetelmiin (10 t) ja kriittiseen tiedonhakuun (2 t; järjestää Turun yliopiston kirjasto).

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
 • suomeksi
Kirjallinen tentti
 • suomeksi
Harjoitustyö(t)
 • suomeksi

Kirjallinen tentti sisältää luennot ja tentittävän kirjallisuuden.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Tentittävä kirjallisuus:

 1. Cohen, L., Manion, L. & Morrison, K. 2000 (5. uud. painos). Research methods in education. London: Routledge. (Luvut 6-14)

Oheiskirjallisuus:

 1. Hirsjärvi, S., Remes, P. & Sajavaara, P. 2004 (tai uudempi). Tutki ja kirjoita. Helsinki: Kirjayhtymä.
 2. Metsämuuronen, J. 2009. Tutkimuksen tekemisen perusteet ihmistieteissä. International Methelp.
 3. Tähtinen, J., Laakkonen, E. & Broberg, M. 2011. Tilastollisen aineiston käsittelyn ja tulkinnan perusteita. Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan julkaisuja C:20, Painosalama Oy, Turku, s. 1-148.
 4. Muu opintojaksolla ilmoitettavat materiaali.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Opettajankoulutuslaitos
Kasvatustieteen aineopinnot (Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku)
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Opettajankoulutuslaitos
Luokanopettajan tutkinto-ohjelma
Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteen (varhaiskasv.) maisteriohjelma
Kasvatustiede, OKL Rauma
Opintokokonaisuudet
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., OKL Rauma