Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KASA3273 PEDA a3 Aineenopettaja työyhteisössä ja yhteiskunnassa 4 op
Vastuutaho
Kasvatustiede, aineenopett., OKL Turku
Vastuuhenkilö
OKL Turku: ainedidaktiikan professorit, yliopistonlehtorit, lehtorit ja yliopisto-opettajat

Osaamistavoitteet

Opiskelija tiedostaa opetuksen eheyttämisen merkityksen. Hänellä on valmiudet tehdä yhteistyötä eri oppiaineiden opettajien kanssa erilaisten oppimiskokonaisuuksien, oppimisympäristöjen ja monipuolisen oppimisen toteuttamiseksi. Opiskelija oppii pohtimaan omaa ammatillista kehitystään ja opettajan identiteettiään myös suhteessa työyhteisönsä muihin jäseniin. Opiskelija tiedostaa roolinsa sekä vastuunsa kasvatuksen ja oppiaineen asiantuntijana työyhteisössä ja yhteiskunnassa.

Sisältö

- oppiaineiden välisten oppimiskokonaisuuksien suunnittelu
- monilukutaito ja kielitietoinen opetus oman oppiaineen näkökulmasta
- opettajan ammattietiikka, ammatillinen kehitys ja työn ulottuvuudet
- aktiivinen kansalaisuus, ihmisoikeudet ja demokratia
- turvallinen toimintaympäristö

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus 32 t 0 t
Itsenäinen työskentely 75 t 0 t

Osa opetuksesta toteutetaan oppiaineiden välisinä valinnaisina oppimiskokonaisuuksina.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Portfolio
  • suomeksi

Vaihtoehtoisena suoritustapana portfolio TAI laajudeeltaan vastaava harjoitustyö.

Arviointi ja arviointiperusteet

Hyväksytty/hylätty.
Portfolion arviointiperusteet: Arvioinnin kohteena on opiskelijan osoittama pedagogisen ja ainedidaktisen teorian tavoitteellinen, vastuullinen ja luova soveltaminen (esim. opetuksen ja eri oppiaineiden välisen yhteistyön suunnittelussa, oppimisympäristöjen järjestelyissä ja oppimisen arvioinnissa) sekä kyky perustella, tarkastella ja arvioida omaa työskentelyään.

Lisätietoja

Opintojakson toteutustapa sovitaan ainedidaktiikan vastuuopettajan kanssa.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Opettajankoulutuslaitos
Luokanopettajan tutkinto-ohjelma
Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteen (varhaiskasv.) maisteriohjelma
Kasvatustiede, OKL Rauma
Opintokokonaisuudet
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., OKL Rauma