Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
AION1016 PEDA a4.2 Ohjattu harjoittelu III Opettajana kouluyhteisössä 6 op
Vastuutaho
Kasvatustiede, aineenopett., Turun normaalikoulu
Vastuuhenkilö
TNK: johtava rehtori/kouluasterehtorit

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa yhdistää ainedidaktiikassa opittuja tietoja käytännön opetustyöhönsä ja kehittää opetustyötään. Opiskelija osaa reflektoida omaa toimintaansa ja muuttamaan sitä erilaisissa opetustilanteissa ja -ryhmissä. Opiskelija tunnistaa erilaiset oppijat ja osaa ohjata heitä. Opiskelija osaa arvioida oppijoita monipuolisesti, joustavasti ja kannustavasti. Opiskelija ymmärtää opettajan työn eettisenä toimintana.

Sisältö

- omien vahvuuksien, valmiuksien ja kehittämisalueiden tunnistaminen ja reflektointi
- erilaisten tehokkaiden, oppimista tukevien työtapojen soveltaminen opettamisessa
- ainekohtaisen osaamisen vahvistaminen
- opetusjakson suunnittelu
- perusopetuksen ja lukion arviointiin osallistuminen
- perehtyminen perusopetuksen, lukion ja kansainvälisen DP-ohjelman päättökokeisiin
- sähköisiin ylioppilaskokeisiin tutustuminen
- erilaisten oppimisprosessien tukeminen
- S2- ja vieraskielisten oppilaiden ja opiskelijoiden huomioon ottaminen ja opettaminen oppitunneilla
- monilukutaito ja kielitietoinen opetus oman oppiaineen näkökulmasta
- ryhmänhallinnan keinojen syventäminen
- digitaalisten oppimisympäristöjen hyödyntäminen omassa opetuksessa
- sivuaineen opetukseen tutustuminen

Harjoittelujakson alussa jokainen opiskelija laatii ohjaajansa kanssa oman yksilöllisen harjoittelusuunnitelmansa harjoittelujaksoihin PEDA a4.2 (OH3) ja PEDA a4.3 (OH4). Opiskelijan aiempi opiskelu ja työtausta sekä toivomukset otetaan mahdollisuuksien mukaan huomioon suunnitelmaa laadittaessa.

Harjoitteluun sisältyy syventäviä luentoja, aineryhmäkohtaisia harjoituksia, opetuksen vastuullista suunnittelua, opetustuokioita ja opetettavia tunteja joko ryhmänä tai yksin, opetuksen aktiivista seuraamista, apuopettajana toimimista, koulutyöhön liittyviä muita tehtäviä, pienryhmätyöskentelyä sekä ryhmä- ja yksittäisohjausta.

Opiskelija osallistuu oman mielenkiintonsa mukaan esimerkiksi teemapäiviin, projekteihin, kokeiluihin, opintokäynteihin, pitää kerhoa ja kehittää oman työnsä analysointi- ja tutkimustaitoja.

Jakson aikana opiskelija perehtyy myös omien sivuaineidensa opettamisen erityiskysymyksiin ja harjoittelee niiden opettamista käytännön tilanteissa. Sivuaineharjoittelu voidaan toteuttaa myös rinnakkain pääaineharjoittelun kanssa aineryhmien resurssien mukaan. Sivuaineharjoittelun edellytyksinä ovat aineen perusopinnot ja opiskeluoikeus. Sivuaineharjoittelu suoritetaan pääsääntöisesti vain yhdessä oppiaineessa. Opiskelijan on mahdollista suorittaa osa OH3:n harjoittelusta ulkomailla osana OKL:n ja normaalikoulun kansainvälistä yhteistyötä.

Toteutustavat

- asiantuntijaluentoja 8 t
- ohjattua opetukseen osallistumista 40 t, josta oppituntien seurantaa 20-30 t ja opiskelijan pitämiä harjoitustunteja 10-20 t
- ohjausta 30 t
- pienryhmätyöskentelyä 3 t
- kouluharjoittelua 20 t
- opetuksen itsenäistä suunnittelua 59 t
yht. 160 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Luennoilla on läsnäolovelvollisuus. Opiskelijan pitämien harjoitustuntien määrä (10-20 t) vaihtelee aineryhmien resurssien ja opiskelijan aikaisemman työkokemuksen mukaan. Kouluharjoittelu on tutustumista ja osallistumista opettajan muuhun työhön, kuten luokan- ja ryhmänohjaajan tuokioihin, opettajankokouksiin, työryhmien kokouksiin, tai tukiopetuksen antoon ja muuhun kullekin oppiaineelle tyypilliseen toimintaan. Tarkempia tietoja kouluharjoittelun suorittamisesta annetaan Turun normaalikoulun harjoitteluoppaassa ja ainekohtaisissa ohjauksissa.

Arviointi ja arviointiperusteet

Hyväksytty/hylätty.
Hyväksytty: Opiskelija on osoittanut hallitsevansa OH3:n keskeiset sisällöt ja suorittanut jaksossa vaadittavat tehtävä hyväksytysti. Suorituksen hyväksyy ohjaava opettaja. Täydennyksestä sovitaan ohjaavan opettajan kanssa.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden kevät

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Opettajankoulutuslaitos
Luokanopettajan tutkinto-ohjelma
Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteen (varhaiskasv.) maisteriohjelma
Kasvatustiede, OKL Rauma
Opintokokonaisuudet
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., OKL Rauma