Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
AION1017 PEDA a4.3 Ohjattu harjoittelu IV Opettaja tulevaisuuden tekijänä 4 op
Vastuutaho
Kasvatustiede, aineenopett., Turun normaalikoulu
Vastuuhenkilö
TNK: johtava rehtori/kouluasterehtorit

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa toimia monikulttuurisessa ja kielitietoisessa kouluympäristössä. Opiskelija osaa käyttää tieto- ja viestintätekniikkaa pedagogisesti järkevällä tavalla. Opiskelija tiedostaa oman kasvatus- ja opetustyylinsä. Opiskelija ymmärtää jatkuvan ammatillisen kehittämisen ja yhteistyön tärkeyden opettajan työssä. Opiskelija tietää opettajan työn olevan moninaista ja eettistä toimintaa.

Sisältö

- erilaisiin oppimisen ympäristöihin tutustuminen
- oppiaineiden väliseen sekä ylä- ja alakoulun integraatioon tutustuminen
- opettajan työn edellyttämien ihmissuhde- ja kommunikaatiotaitojen vahvistaminen
- opettajan työn yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tiedostaminen
- täydennyskoulutuksen ja työn kehittämisen tärkeyden tiedostaminen sekä oman työn arviointiin ja arviointimenetelmiin perehtyminen
- tutustuminen koulun ja sen sidosryhmien yhteistyöhön

Harjoitteluun sisältyy asiantuntijaluentoja, aine- ja teemaryhmäkohtaisia harjoituksia, opetuksen vastuullista suunnittelua, opetustuokioita tai opetettavia tunteja joko ryhmänä tai yksin, opetuksen aktiivista seuraamista, apuopettajana toimimista, koulutyöhön liittyviä muita tehtäviä, pienryhmätyöskentelyä sekä ryhmä- ja yksittäisohjausta. Opiskelija hyödyntää opetuksessaan erilaisia digitaalisia materiaaleja

Opiskelijalta edellytetään muutoshakuista opiskeluasennetta ja tietoista pyrkimystä oman opetustyön sekä erilaisten oppimisympäristöjen tutkimiseen ja kehittämiseen sekä valmiuksia omien aineidensa oppimista ja opetusta koskevaan tutkimustoimintaan. Kevätlukukauden alussa laadittua yksilöllistä harjoittelusuunnitelmaa tarkennetaan ja täsmennetään jakson aikana. Opiskelija vastaa kevätlukukauden lopussa sekä koulun omaan että valtakunnalliseen harjoittelua koskevaan palautekyselyyn koulun kotisivuilla.

Toteutustavat

- asiantuntijaluentoja 6 t
- ohjattua opetukseen osallistumista 25 t,
josta oppituntien seurantaa 12-18 t ja opiskelijan pitämiä harjoitustunteja 7-13 t
- ohjausta 18 t
- pienryhmätyöskentelyä 3 t
- kouluharjoittelua 15 t
- opetuksen itsenäistä suunnittelua 40 t
yht. 107 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Luennoilla on läsnäolovelvollisuus. Opiskelijan pitämien harjoitustuntien määrä (8-15 t) vaihtelee aineryhmien resurssien ja opiskelijan aikaisemman työkokemuksen mukaan. Kouluharjoittelu on tutustumista ja osallistumista opettajan muuhun työhön, kuten luokan- ja ryhmänohjaajan tuokioihin, opettajankokouksiin, työryhmien kokouksiin, tai tukiopetuksen antoon ja muuhun kullekin oppiaineelle tyypilliseen toimintaan. Tarkempia tietoja kouluharjoittelun suorittamisesta annetaan Turun normaalikoulun harjoitteluoppaassa ja ainekohtaisissa ohjauksissa.

Arviointi ja arviointiperusteet

Hyväksytty/hylätty.
Hyväksytty: Opiskelija on osoittanut hallitsevansa OH4:n keskeiset sisällöt ja suorittanut jaksossa vaadittavat tehtävät hyväksytysti. Suorituksen hyväksyy ohjaava opettaja. Täydennyksestä sovitaan ohjaavan opettajan kanssa.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden kevät

Suoritetaan Ohjatun harjoittelun III jälkeen.

Lisätietoja

Opiskelija saa halutessaan harjoittelun päätyttyä normaalikoululta henkilökohtaisen kuvauksen harjoittelun sisällöistä ja painotuksista. Kuvauksessa mainitaan myös mahdolliset harjoittelun erityisalueet.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Opettajankoulutuslaitos
Luokanopettajan tutkinto-ohjelma
Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteen (varhaiskasv.) maisteriohjelma
Kasvatustiede, OKL Rauma
Opintokokonaisuudet
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., OKL Rauma