Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LUOT3708 KKV1.1 Suomen kielen puheviestintä 3 op
Vastuutaho
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Vastuuhenkilö
OKL Turku/Rauma: yliopisto-opettaja Marianna Hoikkala

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa käyttää ja analysoida puheviestinnän keskeisimpiä käsitteitä ja osatekijöitä teorian ja käytännön tasolla. Opiskelija osaa muodostaa viestijäkuvan omista vahvuuksistaan ja kehityskohteistaan, realistisesti arvioida omaa viestintäosaamistaan ja haluaa aktiivisesti kehittää omaa puheviestintäkompetenssiaan. Opiskelija osaa valita tarkoituksenmukaisimpia osallistumis- ja toimintatapoja erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Opiskelija osaa tunnistaa ja selittää vuorovaikutuksen merkityksiä yliopisto-opiskelun, tieteellisen toiminnan ja työelämän konteksteissa. Opiskelija osaa keskustella puheviestinnän didaktiikan periaatteista varhaiskasvatuksen sekä esi- ja perusopetuksen ilmaisu- ja viestintäkasvatuksessa sekä ottaa käytäntöön puheviestinnän integrointimahdollisuuksia eri sisältöalueissa, oppiaineissa ja laaja-alaisen osaamisen edistämisessä.

Sisältö

- vahvistetaan ja kehitetään omaa puheviestintäkompetenssia ja akateemista asiantuntijuutta osallistumalla aktiivisesti erilaisiin yksilö- ja pienryhmäharjoituksiin
- harjoitellaan erilaisten puheviestintätapahtumien osatekijöiden analysoimista sekä oman ja muiden toiminnan arvioimista
- saadaan valmiuksia soveltaa ja integroida ilmaisu- ja viestintäkasvatusta kiinteäksi osaksi varhaiskasvatusta sekä esi- ja perusopetusta
- orientoidutaan päiväkodin ja koulun näyttämötyöskentelyyn osallistumalla ryhmän itsenäisesti tuottamaan, opintojakson päätteeksi julkisesti esitettävään, draamakasvatuksen keinoja hyödyntävään pienimuotoiseen näytelmäprojektiin

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 10 t 0 t
Ryhmäopetus 22 t 0 t
Itsenäinen työskentely 48 t 0 t

Itsenäisestä työskentelystä 24 t on tarkoitettu mm. ryhmäopetuksen harjoituksiin valmistautumiseen ja kirjalliseen tenttiin ja 24 t ryhmätyöskentelyyn, joka sisältää mm. ryhmittäisen näytelmäprojektin valmistelemisen ja julkisen esittämisen.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Projekti / käytännön työ
  • suomeksi
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Luento- ja ryhmäopetuksessa sekä käytännön työn (näytelmäprojektin) esitystilaisuudessa on läsnäolovelvollisuus. Vastuuopettajan kanssa on mahdollista neuvotella kirjallisen tentin vaihtoehtoisista suoritustavoista, esimerkiksi suullinen tentti, kotitentti tai lukupiirityöskentely.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Tentittävä kirjallisuus: Kaartinen, V. & Sura, S. (toim.) 2006. Draama ja kasvatus. Opas koulun draamatyöskentelyyn. Turun yliopiston opettajankoulutuslaitos.

Oheiskirjallisuus: Opintojakson yhteydessä ilmoitettavat artikkelit ja teokset sekä voimassa olevat

  • Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet
  • Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet
  • Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Opettajankoulutuslaitos
Kieli- ja viestintäopinnot (Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku)
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Opettajankoulutuslaitos
Luokanopettajan tutkinto-ohjelma
Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteen (varhaiskasv.) maisteriohjelma
Kasvatustiede, OKL Rauma
Opintokokonaisuudet
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., OKL Rauma