Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LUOT3709 KKV1.2 Suomen kielen kirjoitusviestintä 2 op
Vastuutaho
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Vastuuhenkilö
OKL Turku: lehtori Jorma Immonen

Osaamistavoitteet

Opiskelija perehtyy asiakirjoittamista koskeviin kielen ja tyylin periaatteisiin, osaa ottaa huomioon kirjoittamansa tekstin lukijakunnan (tiedeyhteisö - suuri lukijakunta), muokata tekstiään eri vaiheissa ja käyttää kielioppaita ja muita hakuteoksia kirjoittamisen tukena.

Sisältö

- tieteellisen ja vakuuttavan kirjoitusviestinnän osatekijät (esimerkkeinä eri tekstilajeja)
- kieleltään ja tyyliltään hyvän asiatekstin rakenneseikat ja oikeakielisyyskäytänteet
- tekstin kohdentaminen: lukijakunnan huomioon ottaminen
- suomenkielisen ja vieraskielisen tekstin referointi
- argumentoivien tekstien analysointi; lähdemateriaaleihin viittaaminen
- lehtiartikkelin laatiminen

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 4 t 0 t
Ryhmäopetus 10 t 0 t
Itsenäinen työskentely 39 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
 • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
 • suomeksi

Tehtävien ja kirjallisen tentin hyväksytty suorittaminen. Kirjallinen tentti sisältää luennot.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Oheiskirjallisuus:

 1. Harmanen, M., Kaipainen, S. & Murto, M. 2009. Uusi apulainen. Kieliopas. Helsinki: Laatusana Oy.
 2. Hirsjärvi, S., Remes, P. & Sajavaara, P. (uusin painos) Tutki ja kirjoita. Helsinki: Kirjayhtymä.
 3. Itkonen, T. & Maamies, S. 2007. Uusi kieliopas. 3. tarkistettu p. Helsinki: Tammi.
 4. Kielitoimiston oikeinkirjoitusopas. 2010 (8. p). Helsinki: Kotimaisten kielten tutkimuskeskus.
 5. Kirjoittajan ABC-kortti. http://webcgi.oulu.fi/oykk/abc/ (Tarvittaessa vastaava samansisältöinen verkko-oppimissivusto.)

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Opettajankoulutuslaitos
Kieli- ja viestintäopinnot (Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku)
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Opettajankoulutuslaitos
Luokanopettajan tutkinto-ohjelma
Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteen (varhaiskasv.) maisteriohjelma
Kasvatustiede, OKL Rauma
Opintokokonaisuudet
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., OKL Rauma