Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KIRU2741 Ruotsin kieli: Kasvatustieteiden tiedekunta, suullinen taito 1 op
Vastuutaho
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/ruotsi
Vastuuhenkilö
Outimaija Lehtinen (OKL) ja Karoliina Pöyri (KTL)
Edeltävät opinnot
Ylioppilastutkinto tai vastaavat tiedot ruotsin kielessä. Jos opiskelijalla on heikko lähtötaso ruotsin kielessä (esim. aiemmista opinnoista on jo kulunut aikaa), tulee hänen kohentaa kielitaitoaan ennen kuin hän osallistuu tutkintoon sisältyvälle ruotsin kurssille.

Avainsanat

Eurooppalainen viitekehys: B1-B2

Yleiskuvaus

Opintojakso perustuu julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annettuun lakiin 424/2003, suomen ja ruotsin kielen taidon osoittamisesta valtionhallinnossa annettuun asetukseen 481/2003 sekä asetukseen yliopistojen tutkinnoista 794/2004.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa käyttää ruotsin kieltä tarkoituksenmukaisesti opiskeluun, työelämään ja omaan alaan liittyvissä suullisissa viestintätilanteissa.

Opiskelija
- hallitsee kielen keskeiset rakenteet
- hallitsee laajahkon yleissanaston ja oman alansa erityissanastoa
- osaa hankkia ja välittää tietoa sekä yleisistä että omaan alaansa liittyvistä aiheista sekä itsenäisesti että yhteistyössä muiden kanssa
- ymmärtää pääkohdat omaan erityisalaansa liittyvästä puheesta
- uskaltaa käyttää ruotsin kieltä omien edellytystensä mukaan pelkäämättä liikaa mahdollisia sanastollisia ja rakenteellisia puutteita
- osaa ilmaista ja perustella näkökantojaan kulloiseenkiin tilanteeseen soveltuvalla tavalla
- pystyy osallistumaan sekä yleiseen että omaa alaansa käsittelevään keskusteluun
- hallitsee arki- ja työelämän suullisille viestintätilanteille ominaisia ilmaisuja ja osaa käyttää niitä
- osaa pitää valmistellun suullisen esityksen omalta alaltaan
- ymmärtää ruotsin kielen merkityksen itselleen niin opintojen kuin tulevan työelämän kannalta

Sisältö

Opintojaksolla käsitellään opiskeluun, työelämään ja opiskelijoiden omaan alaan liittyviä kysymyksiä
- kerrataan kielen keskeisiä rakenteita
- perehdytään oman alan erityissanastoon
- harjoitellaan erilaisia arki- ja työelämän suullisille viestintätilanteille ominaisia ilmaisuja
- harjoitellaan mm. kuvailemista, näkökantojen ilmaisua ja perustelua, sosiaalista vuorovaikutusta sekä opiskeluun ja työelämään
liittyviä viestintätilanteita
- keskustellaan pareittain ja pienryhmissä sekä pidetään suullinen esitys omalta alalta

Toteutustavat

Koko opintojakso (kirjallinen ja suullinen osio integroituna) sisältää 36 h ryhmäopetusta sekä 44 h itsenäistä työskentelyä.

Opetuskieli

ruotsi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
 • ruotsiksi
Harjoitustyö(t)
 • ruotsiksi
Suullinen tentti
 • ruotsiksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Näyttökoe
 • ruotsiksi

Harjoitustyöt: osallistuminen pari- ja ryhmäkeskusteluihin, suullinen esitys. Tarvittaessa suullinen tentti.
Läsnäolo ensimmäisellä oppitunnilla on välttämätöntä, muussa tapauksessa on ilmoitettava opettajalle poissaolosta etukäteen. Hyväksytty suoritus edellyttää läsnäoloa vähintään 80 %:lla oppitunneista.
Näyttökoe järjestetään KTL:ssä syyslukukauden aikana, OKL:ssä (Turku ja Rauma) kevätlukukauden aikana. Kokeeseen saa osallistua vain kerran.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Aktiivinen läsnäolo, annettujen tehtävien tekeminen. Hyväksytty suoritus arvioidaan arvosanoilla 2 (tyydyttävä taito) tai 4 (hyvä taito). Kirjallinen ja suullinen taito arvioidaan erikseen.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy (OKL, Turku)
2. vuoden syksy (OKL, Rauma, LT-koulutus)
2. vuoden kevät (OKL, Rauma, KS-koulutus)
3. vuoden kevät (OKL, Rauma, LOK-koulutus)
1. - 3. vuoden kevät (KTL)

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Oppimateriaali opettajalta opintojakson alussa. Opiskelijalla on hyvä olla käytössään myös omavalintainen sana- ja kielioppikirja.

Lisätietoja

Suullinen ja kirjallinen taito opetetaan integroidusti samalla opintojaksolla, vaikka niistä annetaankin erilliset arvosanat.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kasvatustieteiden laitos
Kieli-, viestintä- ja metodiopinnot (Kasvatustiede, kasvatustieteiden laitos)
Opettajankoulutuslaitos
Kieli- ja viestintäopinnot (Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku)
Opettajankoulutuslaitos
Kieli- ja viestintäopintojen keskus
Opettajankoulutuslaitos
Kieli-, viestintä- ja metodiopinnot (Kasvatustiede, OKL Rauma)
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli- ja viestintäopintojen keskus
Opintokokonaisuudet