Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KIRU2721 Ruotsin kieli: Kasvatustieteiden tiedekunta, kirjallinen taito 2 op
Vastuutaho
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/ruotsi
Vastuuhenkilö
Outimaija Lehtinen (OKL) ja Karoliina Pöyri (KTL)
Edeltävät opinnot
Ylioppilastutkinto tai vastaavat tiedot ruotsin kielessä. Jos opiskelijalla on heikko lähtötaso ruotsin kielessä (esim. aiemmista opinnoista on jo kulunut aikaa), tulee hänen kohentaa kielitaitoaan ennen kuin hän osallistuu tutkintoon sisältyvälle ruotsin kurssille.

Avainsanat

Eurooppalainen viitekehys: B1-B2

Yleiskuvaus

Opintojakso perustuu julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annettuun lakiin 424/2003, suomen ja ruotsin kielen taidon osoittamisesta valtionhallinnossa annettuun asetukseen 481/2003 sekä asetukseen yliopistojen tutkinnoista 794/2004.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa käyttää ruotsin kieltä tarkoituksenmukaisesti opiskeluun, työelämään ja omaan alaan liittyvissä kirjallisissa viestintätilanteissa.

Opiskelija
- hallitsee kielen keskeiset rakenteet
- hallitsee laajahkon yleissanaston sekä oman alansa erityissanastoa
- osaa hyödyntää monipuolisesti kielellisiä apuneuvoja ja ruotsinkielisiä tiedonlähteitä
- osaa hankkia ja välittää tietoa sekä yleisistä että omaan alaansa liittyvistä aiheista
- ymmärtää pääkohdat ja löytää olennaisen tiedon omaan erityisalaansa liittyvistä teksteistä
- osaa ilmaista ja perustella näkökantojaan
- osaa kirjoittaa lyhyehköjä, rakenteeltaan loogisia ja sisällöllisesti relevantteja käyttötekstejä
- ymmärtää ruotsin kielen merkityksen itselleen niin opintojen kuin tulevan työelämän kannalta

Sisältö

Opintojaksolla käsitellään opiskeluun, työelämään ja opiskelijoiden omaan alaan liittyviä kysymyksiä
- kerrataan kielen keskeisiä rakenteita
- perehdytään oman alan sanastoon
- harjoitellaan kielellisten apuneuvojen käyttöä
- haetaan erityisesti omaan alaan liittyvää tietoa erilaisista tiedonlähteistä
- harjoitellaan mm. kuvailemista, referointia, näkökantojen ilmaisua ja perustelua, sosiaalista vuorovaikutusta
- kirjoitetaan opiskelun ja työelämän viestintätilanteisiin liittyviä käyttötekstejä

Toteutustavat

Koko opintojakso (kirjallinen ja suullinen osio integroituna) sisältää 36 h ryhmäopetusta sekä 44 h itsenäistä työskentelyä.

Opetuskieli

ruotsi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
 • ruotsiksi
Harjoitustyö(t)
 • ruotsiksi
Kirjallinen tentti
 • ruotsiksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Näyttökoe
 • ruotsiksi

Läsnäolo ensimmäisellä oppitunnilla on välttämätöntä, muussa tapauksessa on ilmoitettava opettajalle poissaolosta etukäteen. Hyväksytty suoritus edellyttää läsnäoloa vähintään 80 %:lla oppitunneista.
Kirjallisen taidon suorittaminen edellyttää myös hyväksyttyä lähtötasokoetta, joka tehdään kurssin alkupuolella. Hylätty lähtötasokoe on uusittava kirjallisen päättökokeen yhteydessä.
Näyttökoe järjestetään KTL:ssä syyslukukauden aikana, OKL:ssä (Turku ja Rauma) kevätlukukauden aikana. Kokeeseen saa osallistua vain kerran.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Aktiivinen läsnäolo, annettujen tehtävien tekeminen sekä kirjallinen loppukoe. Hyväksytty suoritus arvioidaan arvosanoilla 2 (tyydyttävä taito) tai 4 (hyvä taito). Kirjallinen ja suullinen taito arvioidaan erikseen.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy (OKL, Turku)
2. vuoden syksy (OKL, Rauma, LT-koulutus)
2. vuoden kevät (OKL, Rauma, KS-koulutus)
3. vuoden kevät (OKL, Rauma, LOK-koulutus)
1. - 3. vuoden kevät (KTL)

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Oppimateriaali opettajalta opintojakson alussa. Opiskelijalla on hyvä olla käytössään myös omavalintainen sana- ja kielioppikirja.

Lisätietoja

Suullinen ja kirjallinen taito opetetaan integroidusti samalla opintojaksolla, vaikka niistä annetaankin erilliset arvosanat.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kasvatustieteiden laitos
Kieli-, viestintä- ja metodiopinnot (Kasvatustiede, kasvatustieteiden laitos)
Opettajankoulutuslaitos
Kieli- ja viestintäopinnot (Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku)
Opettajankoulutuslaitos
Kieli- ja viestintäopintojen keskus
Opettajankoulutuslaitos
Kieli-, viestintä- ja metodiopinnot (Kasvatustiede, OKL Rauma)

Avoimet kurssi-ilmoittautumiset

16.11.2020 - 7.1.2021
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli- ja viestintäopintojen keskus
Opintokokonaisuudet