Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KASA3269 PEDA p7 Oppimisen, opetuksen ja arvioinnin perusteet 3 op
Vastuutaho
Kasvatustiede, aineenopett., OKL Turku
Vastuuhenkilö
OKL Turku: lehtori Kristiina Heikkilä (vastuuhenkilö), yliopisto-opettaja Anu Warinowski, lehtori Tiina Annevirta ja professori Harry Silfverberg. Yhteyshenkilö ilmoitetaan opintojakson alussa.

Osaamistavoitteet

Opiskelija hallitsee opetuksen, oppimisen ja arvioinnin ydinkäsitteet sekä opettajan työtä ohjaavien periaatteiden ja ilmiöiden merkityksen.

Sisältö

- vuorovaikutuksellinen näkökulma oppimisen konteksteihin, oppimisen ohjaukseen ja opetukseen monimuotoisissa oppimisympäristöissä
- opetussuunnitelman tasot, tehtävät ja arvoperusta, oppilaitoksissa tehtävä opetussuunnitelmatyö
- oppimisen ja opettamisen toimintakulttuurin muutos ja ohjaaminen
- opettajuus ja asiantuntijuus kasvatuksen, koulutuksen ja työelämän yhteisöissä
- oppilaan oppimisen ja koulunkäynnin tukeminen
- oppimisen ja opetuksen arviointi

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 14 t 0 t
Itsenäinen työskentely 66 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Kirjallinen tentti sisältää luennot ja tentittävän kirjallisuuden.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Tentittävä kirjallisuus (soveltuvin osin):

  1. Uusikylä, K. & Atjonen, P. 2005 (uudistettu painos). Didaktiikan perusteet. Helsinki: WSOY.
  2. Huusko, J., Pietarinen, J., Pyhältö, K., & Soini, T. 2007. Yhtenäisyyttä rakentava peruskoulu – yhtenäisen peruskoulun ehdot ja mahdollisuudet. Turku: Suomen kasvatustieteellinen seura. (luvut 1-6).
  3. Atjonen, P. 2007. Hyvä, paha arviointi. Jyväskylä: Tammi. Verkkojulkaisu: https://wiki.uef.fi/pages/viewpage.action;jsessionid=188D80F846BE85F19F404596390CFE7D?pageId=33656978 (luvut 1-7).

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Opettajankoulutuslaitos
Luokanopettajan tutkinto-ohjelma
Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteen (varhaiskasv.) maisteriohjelma
Kasvatustiede, OKL Rauma
Opintokokonaisuudet
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., OKL Rauma