Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
AIKK0012 Aa2/aPEDA p2. Aikuiskasvatuksen psykologia 4 op
Vastuutaho
Aikuiskasvatustiede
Vastuuhenkilö
KTL: tuntiopettaja

Osaamistavoitteet

Opiskelija on perehtynyt aikuisen oppimisen psykologisiin perusteisiin, asiantuntijuuden ja elinkaaren psykologiaan sekä työelämän sosiaalipsykologiaan ja ammatillisiin verkostoihin.

Sisältö

- aikuiskasvatuksen psykologian keskeiset suuntaukset
- asiantuntijuus ja sen kehittyminen
- identiteetti, ammatillinen kasvu ja ryhmäilmiöt
- jaettu asiantuntijuus ja oppimisverkostot
- yksilö ja yhteisö muutoksessa

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 20 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Tentitään luennot ja kirjallisuus.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kirjallisessa tentissä (luennot + kirjallisuus) tentitään:

1. Eteläpelto, A., Collin, K. & Saarinen, J. (toim.) 2007. Työ, identiteetti ja oppiminen. Helsinki: WSOY.

Seuraavat artikkelit:

2. Ericsson, K.A.  2006. The Influence of Experience and Deliberate Practice on the Development of Superior Expert Performance. Teoksessa K.A. Ericsson, N. Carness, P. Feltovich & R. Hoffman (eds.) The Cambridge handbook of expertise and expert performance, 683–704.

3. Dolchy F., Gijbels, D. Raes, E. & Kyndt, E. 2014. Team Learning in Education and Professional Organizations. Teoksessa S. Billett, C. Harteis & H. Gruber (eds.) International Handbook of Research in Professional and Practise-based Learning. Volume 2. Springer, 987–1020.

4. Hakkarainen K. & Paavola, S. 2008 Asiantuntijuuden kehittyminen, hiljainen tieto ja uutta luovat tietokäytännöt. Teoksessa A. Toom, J. Onnismaa & A. Kajanto (toim.) Hiljainen tieto: tietämistä, toimimista, taitavuutta. Aikuiskasvatuksen 47. vuosikirja. Kansanvalistusseura ja Aikuiskasvatuksen Tutkimusseura. Jyväskylä: Gummeruksen Kirjapaino. 59–82.

5. Juuti, P. 2008. Ikäjohtaminen, viisaus ja kokemustiedon siirtäminen. Teoksessa A. Toom, J. Onnismaa & A. Kajanto (toim.) Hiljainen tieto: tietämistä, toimimista, taitavuutta. Aikuiskasvatuksen 47. vuosikirja. Kansanvalistusseura ja aikuiskasvatuksen Tutkimusseura, Gummerus. 221–234.

6. Kira, M. & Balkin, D. B. 2014. Interactions between work and identities: Thriving, withering, or redefining the self? Human Resource Management Review 24 (2014), 131–143.

Artikkeliluettelossa muutokset ovat mahdollisia. Niistä ilmoitetaan opintojakson alussa.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kasvatustieteiden laitos
Aikuiskasvatustieteen perusopinnot (Aikuiskasvatustiede)
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kasvatustieteiden laitos
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Koulutussosiologian ja -politiikan maist.ohj.
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., KTL
Kasvatustiede, kasvatustieteiden laitos