Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LUOT3604 MO9.2.4 Yrittäjyyskasvatus perusopetuksessa 3 op
Vastuutaho
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Vastuuhenkilö
OKL Turku: yliopisto-opettaja Jaana Mäki-Tuominen

Osaamistavoitteet

Opiskelijalla on käsitys yrittäjyyskasvatuksen tavoitteista, sisällöistä ja toimintatavoista. Opiskelija tuntee yrittäjyyskasvatuksen toimijoita, oppimisympäristöjä ja oppimateriaaleja. Opiskelija osaa soveltaa yrittäjyyskasvatuksellisia toimintatapoja opetusharjoitteluissa ja myöhemmin työelämässä.

Sisältö

- yrittäjyyskasvatuksen tavoitteet, sisällöt, toimintatavat ja monimuotoiset oppimateriaalit
- yrittäjyyskasvatuksen niveltäminen perusopetuksen oppiaineisiin

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 8 t 0 t
Ryhmäopetus 10 t 0 t
Itsenäinen työskentely 62 t 0 t

Itsenäinen työskentely sisältää ryhmätyöskentelyä 12 t.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Projekti / käytännön työ
  • suomeksi

Osallistuminen ryhmätyöskentelyyn. Luennoilla on läsnäolovelvollisuus. Opintojaksoon sisältyy yritysvierailu ja tutustumiskäyntejä.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Oheiskirjallisuus soveltuvin osin:

  1. Rytkölä, T., Ruskovaara, E. ja Järvinen, M. R. (toim.). 2011. Yrittäjyyskasvatus perus- ja toisella asteella – näkökulmia pedagogiikan kehittämiseen. Artikkeli- kokoelma. Kerhokeskus – koulutyöntuki ry. Verkkojulkaisu: http://www.opinkirjo.fi/fi/opettajat_ja_ohjaajat/yrittajyyskasvatus/yrittajyyskasvatus_perus-_ja_toisella_asteella_artikkelikokoelma
  2. Tiikkala, A. 2013. Yrittäjyyskasvatuksen arvoja etsimässä. Design-tutkimus opettajankoulutuksen opetussuunnitelmien kehittämisessä. Turun yliopiston julkaisuja C: 368. Annales Universitatis Turkuensis. Turun yliopisto. Verkkojulkaisu: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-29-5509-1

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Opettajankoulutuslaitos
Luokanopettajan tutkinto-ohjelma
Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteen (varhaiskasv.) maisteriohjelma
Kasvatustiede, OKL Rauma
Opintokokonaisuudet
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., OKL Rauma