Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LUOT3599 MO1.2.1 Kirjoittamisen opetus 3 op
Vastuutaho
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Vastuuhenkilö
OKL Turku: yliopistonlehtori Elina Kouki

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää kirjoittamisen merkityksen oppilaan identiteetin ja itsetunnon rakentajana. Opiskelija hallitsee erilaisia kirjoittamisen opetuksen menetelmiä. Opiskelija osaa ohjata oppilaita erilaisten tekstilajien erittelyssä, tulkitsemisessa ja tuottamisessa. Opiskelija tuntee kirjoitusprosessin vaiheet ja osaa antaa oppilaille kannustavaa palautetta kirjoitustyön eri vaiheissa.

Sisältö

- erilaisten tekstilajien luku- ja kirjoitusprosessien ohjaaminen
- kirjoittamisen opettamisen lähestymistavat: prosessikirjoittaminen, genre-pedagogiikka, luova kirjoittaminen, kirjoittaminen multimediaalisissa ja uudistuvissa oppimisympäristöissä
- palautteen antaminen ja arviointi

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 4 t 0 t
Ryhmäopetus 20 t 0 t
Itsenäinen työskentely 56 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
 • suomeksi
Harjoitustyö(t)
 • suomeksi
Portfolio
 • suomeksi

Luennoilla on läsnäolovelvollisuus.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Oheiskirjallisuus:

 1. Harjunen, E. & Arvilommi, R. (toim.) 2013. Kuinka teksti kirjoitetaan omaksi? Äidinkielen opettajain liiton vuosikirja 2013. Helsinki: Äidinkielen opettajain liitto, s. 9‒67, 83‒104.
 2. Harmanen, M. & Takala, T. (toim.) 2009. Tekstien pyörityksessä. Tekstitaitoja alakoulusta yliopistoon. Äidinkielen opettajain liiton vuosikirja 2009. Helsinki: Äidinkielen opettajain liitto, s. 13–25, 45–80.
 3. Heikkilä, J. & Kantola, K. 1983. Luova kirjoittaminen. Porvoo: WSOY.
 4. Linnakylä, P., Mattinen, E. & Olkinuora, A. 1992. Prosessikirjoittamisen opas. Keuruu: Otava.
 5. Luukka, M-R. & Jääskeläinen, P. (toim.) 2004. Hiiden hirveä hiihtämässä: hirveä(n) ihana kirjoittamisen opetus. Äidinkielen opettajain liiton vuosikirja XLVIII. Helsinki: Äidinkielen opettajain liitto, s. 9‒22, 145‒160.
 6. Martinheimo, A. 1999. Parempi lause. Uusia vir(i)kkeitä luovaan kirjoittamiseen. Porvoo: WSOY.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Opettajankoulutuslaitos
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Opettajankoulutuslaitos
Luokanopettajan tutkinto-ohjelma
Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteen (varhaiskasv.) maisteriohjelma
Kasvatustiede, OKL Rauma
Opintokokonaisuudet
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., OKL Rauma