Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LUOT1917 MO8.2.3 Kulttuurinen moninaisuus ja visuaalisen kulttuurin monilukutaito 3 op
Vastuutaho
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Vastuuhenkilö
OKL Turku: yliopistonlehtori Marjo Räsänen

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää kuvataiteen roolin kulttuurin heijastajana ja muuttajana sekä yksilön kulttuuri- identiteetin rakentajana. Opiskelija hahmottaa kulttuurisen lukutaidon eri osa-alueet (verbaalinen, numeraalinen, visuaalinen, auditiivinen, kinesteettinen) ja osaa tutkia erilaisia visuaalisen kulttuurin tuotteita niiden avulla. Opiskelija pystyy soveltamaan eri tiedon- ja taiteenaloihin liittyviä, monilukutaitoja edistäviä menetelmiä taiteellisten projektien ja opetuksen suunnittelussa.

Sisältö

- opiskelija perehtyy perusopetuksen opetussuunnitelman kulttuurista moninaisuutta ja monilukutaitoa koskeviin osuuksiin
- opiskelija tutkii erilaisia visuaalisen kulttuurin tuotteita (taideteokset, median kuvasto, esineet ja rakennukset jne.) kuvallisten harjoitusten, museovierailujen, Internetin ja kirjallisuuden avulla
- opiskelija suunnittelee kulttuurista moninaisuutta edistävän opintokokonaisuuden tai taiteellisen/taiteidenvälisen projektin, jossa hyödynnetään eri tiedon- ja taiteenalojen tuottamisen ja tulkinnan tapoja sekä paikallista kulttuuritarjontaa

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 8 t 0 t
Ryhmäopetus 22 t 0 t
Itsenäinen työskentely 50 t 0 t

Osa itsenäisestä työskentelystä toteutetaan museovierailuina.

Vaadittavat opintosuoritukset

Osallistuminen ryhmäopetukseen, museovierailut ja harjoitustyöt.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vuoden syksy
3. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Oheiskirjallisuus (soveltuvin osin):

  1. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2016 (luonnos). Helsinki: Opetushallitus.
  2. Räsänen, M. 2014. Visuaalisen kulttuurin monilukukirja (käsikirjoitus). Helsinki: Aalto-yliopisto.
  3. Räsänen, M. 2008. Kuvakulttuurit ja integroiva taidekasvatus. Helsinki: Taideteollinen korkeakoulu.
  4. Ajankohtaiset artikkelit

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Opettajankoulutuslaitos
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Opettajankoulutuslaitos
Luokanopettajan tutkinto-ohjelma
Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteen (varhaiskasv.) maisteriohjelma
Kasvatustiede, OKL Rauma
Opintokokonaisuudet
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., OKL Rauma