Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KTL_0053 PEDAp1. Johdatus kasvatustieteisiin, kirjatenttivaihtoehto op.ped. opintoja suorittaville 4 op
Vastuutaho
Kasvatustiede, kasvatustieteiden laitos
Vastuuhenkilö
KTL: yliopisto-opettaja Tiina Tuijula

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- on saanut yleiskäsityksen kasvatuksesta toimintana ja tutkimuksen kohteena
- on perehtynyt kasvatustieteiden sekä kasvatuksen, koulutuksen ja oppimisen peruskäsitteisiin ja tutkimuskohteisiin
- tuntee kasvatustieteiden ja koulujärjestelmämme historiaa ja
- osaa paikantaa kasvatustieteen aseman tieteiden kentällä

Sisältö

- kasvatustieteiden peruskäsitteistö
- kasvatustieteiden historia ja klassiset kysymykset
- kasvatustieteiden osa-alueet sekä asema tieteenä
- kasvatustieteen tila ja nykytutkimus

Toteutustavat

Itsenäinen työskentely.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Kirjallisen tentin voi suorittaa myös sähköisenä tenttinä. Suoritusmahdollisuuksien ajat ilmoitetaan kasvatustieteiden laitoksen internet-sivuilla. Suoritustapa on vaihtoehtoinen PEDAp1 Johdatus kasvatustieteisiin -opintojaksolle.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Rinne, R., Kivirauma, J. & Lehtinen, E. 2004. Johdatus kasvatustieteisiin. Uudistettu 5. painos. Helsinki: WSOY. JA

2. Siljander, P. & Kivelä, A. (toim.) 2008. Kasvatustieteen tila ja tutkimuskäytännöt. Paradigmat katosivat, mitä jäljellä? Suomen kasvatustieteellinen seura. Kasvatusalan tutkimuksia 38.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Opettajankoulutuslaitos
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kasvatustieteiden laitos
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Koulutussosiologian ja -politiikan maist.ohj.
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., KTL
Kasvatustiede, kasvatustieteiden laitos