Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KTL_0071 YUNET P1. Nuorisotutkimuksen perusteet 5 op
Vastuutaho
Kasvatustiede, kasvatustieteiden laitos
Vastuuhenkilö
Juha Nieminen, Tampereen yliopisto, Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Yleiskuvaus

Opintojakson tavoitteena on perehdyttää opiskelija nuorisotutkimukseen monitieteisenä tutkimusalana, antaa perustiedot nuorisotutkimuksen historiasta ja kehityksestä sekä tutustuttaa alustavasti nuorisotutkimuksen menetelmiin ja eettisiin kysymyksiin. Opintojakson tavoitteena on myös, että opiskelija ymmärtää nuorisotutkimuksen merkityksen nuorisotyön teoreettisena viitekehyksenä.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee nuorisotutkimusta monitieteisenä tutkimusalana, omaa perustiedot nuorisotutkimuksen historiasta ja kehityksestä sekä on tutustunut alustavasti nuorisotutkimuksen menetelmiin ja eettisiin kysymyksiin.

Sisältö

Opintojaksolla käsitellään nuorisotutkimuksen tieteenfilosofista ja menetelmällistä kehitystä monitieteisenä tutkimusalana sekä perehdytään tämänhetkisen nuorisotutkimuksen tematiikkaan eri tieteenaloilla sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Jaksolla myös pohditaan nuorisotutkimuksen merkitystä nuorisotyön teoreettisena viitekehyksenä. Jaksoon sisältyvä kirjallisuus suoritetaan verkkotehtävinä.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmätyöskentely 0 t 25 t
Itsenäinen työskentely 0 t 110 t

Verkko-opetus

Opetuskieli

suomi

Suorituksia otetaan vastaan suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Vaadittavat opintosuoritukset

Opintojakso suoritetaan verkko-opintoina. Opintoihin sisältyy ryhmätyöskentelyä (25 t) ja itsenäistä työskentelyä (110 t). Harjoitustöinä tehdään luento- / oppimispäiväkirja.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

  1. Puuronen, Vesa 2006. Nuorisotutkimus. Tampere: Vastapaino.
  2. Wilska, Terhi-Anna & Lähteenmaa, Jaana (toim.) 2006. Kultainen nuoruus. Kurkistuksia nuorten hyvinvointiin ja sen tutkimiseen. Verkkojulkaisusarja. Helsinki: Nuorisotutkimusseura. Nuorisotutkimusverkosto.
  3. France, Alan 2007. Understanding Youth in Late Modernity. Maidenhead: Open University Press. (myös verkkojulkaisuna) TAI Helve, Helena & Holm, Gunilla 2005. Contemporary Youth Research, Local Expressions and Global Connections. Aldershot: Ashgate co.

Lisätietoja

juha.nieminen(at)uta.fi

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kasvatustieteiden laitos
Nuorisotutkimuksen perusopinnot (Kasvatustiede, kasvatustieteiden laitos)
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kasvatustieteiden laitos
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Koulutussosiologian ja -politiikan maist.ohj.
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., KTL
Kasvatustiede, kasvatustieteiden laitos