Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KTL_0073 YUNET P3. Nuorisotutkimuksen menetelmät 5 op
Vastuutaho
Kasvatustiede, kasvatustieteiden laitos
Vastuuhenkilö
Marja Peltola, Nuorisotutkimusverkosto

Yleiskuvaus

Opintojaksossa käydään läpi nuorisotutkimuksen yleisesti käytettyjä menetelmiä sekä näiden vaikutuksia tiedon tuottamiseen sekä ymmärrykseen tutkimuskohteesta. Lisäksi pohditaan nuorisotutkimuksen tekemistä prosessina sekä tutkimuksen erityisiä eettisiä kysymyksiä suhteessa nuorisotutkimukseen.

Osaamistavoitteet

Opintojakson tarkoitus on opiskelijan perehdyttäminen sosiaalitieteen tutkimusmenetelmiin ja eettisiin kysymyksiin tutkimuksen kohdistuessa erityisesti lapsiin ja nuoriin. Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää sosiaalitieteellisen nuorisotutkimuksen metodologisia erityispiirteitä ja osaa arvioida niiden soveltuvuutta erilaisiin tutkimusaiheisiin ja -kysymyksiin.

Opetuskieli

suomi

Suorituksia otetaan vastaan suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Vaadittavat opintosuoritukset

Verkko- tai sulautuva opetus tai seminaari. YUNET-opiskelijat suorittavat kurssin ensisijaisesti verkkokurssina.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Puuronen, Vesa: Methodological starting points and problems of youth research ss. 15-28 Teoksessa: Helve, Helena (ed.) (2005): Mixed Methods in Youth Research:Finnish Youth Research Network. Finnish Youth Research Society. Publications 60. On saatavilla verkossa: http://www.nuorisotutkimusseura.fi/julkaisuja/mixedmethods.pdf

Harriet Strandell, Etnografinen kenttätyö (2010) lasten kohtaamisen eettisiä ulottuvuuksia. Teoksessa Hanna Lagström, Tarja Pösö, Niina Rutanen ja Kaisa Vehkalahti . Lasten ja nuorten tutkimuksen etiikka. Nuorisotutkimusverkosto, julkaisuja 101.    TAI:   

Strandell, Harriet: Lapset, etiikka ja vaikea osallisuus. Teoksessa: Stakes (2005): Laadullisen sosiaalitutkimuksen eettiset kysymykset. Kutsuseminaari 2.5.2005. Teksti on saatavilla verkkojulkaisuna osoitteessa: http://www.stakes.fi/verkkojulkaisut/tyopaperit/Tp4-2005.pdf

Tolonen, Tarja & Palmu, Tarja (2007) Etnografia, haastattelu ja valta(positiot). Teoksessa: Lappalainen, Sirpa; Lahelma, Elina; Hynninen, Pirkko; Kankkunen, Tarja & Tolonen, Tarja (toim.): Etnografia metodologiana. Vastapaino, Tampere.

Tuomaala, Saara (2004): Työtätekevistä käsistä puhtaiksi ja kirjoittaviksi. Suomalaisen oppivelvollisuuskoulun ja maalaislasten kohtaaminen 1921-1939. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. Bibliotheca Historica 89. SKS, Helsinki. ss. 29-62, ei ss. 47-56.

Gordon, Tuula, Hynninen, Pirkko, Lahelma, Elina, Metso, Tuija, Palmu, Tarja ja Tolonen, Tarja (2007): Koulun arkea tutkimassa. Kokemuksia kollektiivisesta etnografiasta. Teoksessa: Teoksessa: Lappalainen, Sirpa; Lahelma, Elina; Hynninen, Pirkko; Kankkunen, Tarja and Tolonen, Tarja (toim.): Etnografinen metodologia. Vastapaino, Tampere. ss. 41-64.

Elina Paju (2009) Kamera, kenttä ja etnografinen tieto – visuaalisen etnografian annista aineistontuotannolle, Sosiologia –lehti, 3/2009, 210-223 tai verkossa saatavilla  Holm, Gunilla (2008): Photography as Performance. Forum Qualitative Studies. Vol. 9(2), article nro 38. Verkkojulkaisu: http://www.qualitative-research.net/index.php/fqs/article/viewArticle/394/856

Lisätietoja

marja.peltola(at)nuorisotutkimus.fi

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kasvatustieteiden laitos
Nuorisotutkimuksen perusopinnot (Kasvatustiede, kasvatustieteiden laitos)
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kasvatustieteiden laitos
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Koulutussosiologian ja -politiikan maist.ohj.
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., KTL
Kasvatustiede, kasvatustieteiden laitos