Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
DTEK1002 Diplomityö 30 op

Osaamistavoitteet

Tavoitteena on harjaan­nuttaa opiskelija te­kemään itsenäisesti teoreettisia ja käytännöllisiä selvityksiä tieteellisen kirjallisuuden avulla ja esittä­mään tulokset kirjallisessa muodossa. Edelleen ta­voit­teena on syven­tää opiskelijan tietoa DI-työssä käsi­tel­tävästä aiheesta ja luoda pohja jatko-opintojen suorit­ta­miseen. DI-työ sisältää osallistumisen diplomityöseminaariin. Seminaarin tavoitteena on tukea ja antaa valmiuksia diplomityön tekemiseen.

Sisältö

DI-työn tulee osoittaa teki­jänsä ky­kyä aja­tel­la tieteellisesti, tarvittavien tutkimusmenetelmien hal­lin­taa, tutkielman aihepiirin tuntemusta ja kykyä käyttää tieteellistä kieltä. DI-työhön kuuluvassa
diplomityöseminaarissa osallistujat valmistelevat ja esittelevät esityksen diplomityön aiheesta.

Toteutustavat

Ennen diplomityön aloittamista on otettava yhteyttä pääaineen professoriin aiheen, valvojan ja ohjaajan sopimiseksi.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Tutkielma / opinnäytetyö
  • suomeksi
Seminaari
  • suomeksi

Tutkielma. Diplomityö tehdään pääaineesta. Diplomityön yhteydessä on tehtävä kypsyysnäyte. Opiskelija, joka on tehnyt kypsyysnäytteen TkK-tutkinnon yhteydessä on vapautettu kypsyyskokeesta. Diplomityön yhteydessä tehdään diplomityön aiheeseen liittyvä lyhyt kirjoituskoe. Kirjoituskoe tarkastetaan sisällöllisesti.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Tulevaisuuden teknologioiden laitos
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Tulevaisuuden teknologioiden laitos
MDP in Bioinformatics
MDP in Embedded Computing
Opintokokonaisuudet