Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KISA2031 Saksan kieli: Jatkokurssi III (Fortsetzungskurs III) 4 op
Vastuutaho
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/saksa
Vastuuhenkilö
Birgit Griese-Saarinen
Edeltävät opinnot
Suositellaan:
Lukiossa 3 vuoden saksan opinnot hyvin tiedoin tai vastaavat tiedot.

Avainsanat

Eurooppalainen viitekehys: B1-B2

Yleiskuvaus

Kurssin aikana vahvistetaan saksan kielen taitoa monipuolisten harjoitusten avulla, jotka perustuvat oppikirjaan sekä muuhun sopivaan kirjalliseen ja multimediaaliseen aineistoon. Saksankielisten maiden työelämään, arkeen ja kulttuuriin tutustutaan erilaisten tekstityyppien ja kuuntelutehtävien kautta. Kurssilla harjoitellaan suullisia ja kirjallisia viestintätaitoja. Tämän lisäksi kerrataan ja laajennetaan kieliopin ja sanaston osaamista tarpeen mukaan.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on saanut lisää varmuutta saksan kielen keskeisten rakenteiden soveltamisessa suullisesti ja kirjallisesti. Hän on vahvistanut keskeistä arkipäivään ja työelämään liittyvää sanastoa. Opiskelija on syventänyt kirjallisia viestintätaitoja laatimalla erityyppisiä tekstejä itseään kiinnostavista aiheista. Suullisia viestintätaitojaan hän on harjoituttanut monipuolisilla pari- ja ryhmätyöharjoituksilla saaden näin lisää varmuutta vuorovaikutustaidoissa.

Kurssin aikana opiskelija on perehtynyt uusiin saksankielisten maiden kulttuuri-, yhteiskunta- ja mediateemoihin sekä laatinut pienimuotoisen kirjallisen harjoitustyön, jonka esittelee tunnilla suullisesti.

Sisältö

Kurssilla käsitellään saksankielisten maiden kaupunkeja (Köln, Bern, Graz, Mainz), turismia, työntekoa ja arkipäivän kulttuuria, yliopisto-opiskelua, erilaisia viestintävälineitä (mm. internet, musiikki, kirja, sanomalehti) sekä viestintämuotoja (mm. sähköposti, kirje, hakemus, puhe, vapaa kertomus). Uusia kieliopillisia aiheita ovat mm. partisiipin käyttö, relatiivilauseet, konjunktiivi ja pronominin käyttö akkusatiivissa ja datiivissa. Tuttuja rakenteita kerrataan tarpeen mukaan.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus 48 t 0 t
Itsenäinen työskentely 60 t 0 t

Opetuskieli

saksa

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • saksaksi
Harjoitustyö(t)
  • saksaksi
Kirjallinen tentti
  • saksaksi

Kurssin aikana laaditaan kaksi kirjallista harjoitustyötä, joista toinen esitellään suullisesti koko ryhmälle. Kurssin lopussa ei ole lopputenttiä, vaan kurssin aikana pidetään 3 pienimuotoisempaa sanasto- ja kielioppikoetta oppikirjan aineistosta.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Opintojakson arvosanan perusteena ovat harjoitustyöt, välikokeet ja osallistuminen kontaktiopetukseen.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Passwort Deutsch 5, Kurs- und Übungsbuch + CD; Klett Verlag. Kirjaa saa esim. Wanha Narikka -kirjakaupasta (Turun kauppakorkeakoulu).

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja viestintäopintojen keskus
Saksan kieli (Kieli- ja viestintäopintojen keskus/saksa)
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli- ja viestintäopintojen keskus
Opintokokonaisuudet