Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SOSP6071 A.4.4/A.6.4 LAADULLINEN TUTKIMUS (P) 5 op
Vastuutaho
Sosiaalipolitiikka
Vastuuhenkilö
Leo Nyqvist (sosiaalityö), Johanna Nurmi (sosiologia) ja yliopisto-opettaja
Edeltävät opinnot
Pakolliset edeltävät opinnot: Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön perusopinnot/Sosiaalitieteiden perusopinnot ja A4.1/A6.1 Johdatus sosiaalitutkimukseen

Yleiskuvaus

SOSP6079 Harjoitukset (3op)
XSTL1014 Luento (2op)

Osaamistavoitteet

Opintojakson suorittanut hallitsee laadullisen tutkimuksen perusperiaatteet ja työtavat sekä pystyy toteuttamaan aineiston keruun, analyysin ja raportoinnin.

Sisältö

Opiskelija tutustuu sosiaalitieteellisen tutkimuksen teoreettismetodologisiin kysymyksiin, tutkimusprosessin suunnitteluun, yleisimpiin tutkimusasetelmiin sekä tavallisimpiin aineistojen keräämis- ja analyysimenetelmiin. Lisäksi opiskelija perehtyy kvalitatiivisen tutkimuksen luotettavuuteen ja eettisiin kysymyksiin liittyviin ongelmiin.

Toteutustavat

Luennot 20 h (2op), ja harjoitukset 16 h (3op). Luento-osuus on yhdessä sosiologian opiskelijoiden kanssa.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Luennot ja harjoitukset Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Luentotentti Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Osallistuminen luento-opetukseen ja harjoituksiin sekä luentotentti.

HUOM! Kaikki pakolliset edeltävät opinnot tulee olla suoritettuna ennen kurssin alkamista.

SUOSITUS: Luennot ja harjoitukset suoritetaan saman lukukauden aikana

Ryhmätyöhön osallistuminen on pakollista ja ryhmiin on pakollinen ennakkoilmoittautuminen.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Oheiskirjallisuus:

Silverman: Interpreting Qualitative Data (uusin painos)

Tuomi & Sarajärvi: Laadullinen tutkimus ja sisällönanalyysi

 

 

 

 

 

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Sosiaalitieteiden laitos
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Sosiaalitieteiden laitos
Opintokokonaisuudet