Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
BIOL2121 Evoluutiobiologia 5 op
Vastuutaho
Biologia
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2014–2015 X X
2015–2016 X X
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Kurssille osallistuvien edellytetään hallitsevan modernin biologian perusasiat genetiikan ja ekologian alalta esim. oppikirjan Morris et. al (2013) Biology How life works, Macmillian laajuudessa.

Yleiskuvaus

Biologian aineopintotason johdatus evolutiiviseen ajatteluu.

Osaamistavoitteet

Opiskelijalla saa käsityksen lajin sisäisen monimuotoisuuden (geneettisen muuntelun) esiintymisestä ja sen merkityksestä sopeutumisessa abioottiseen ja bioottiseen ympäristöön. Opiskelija oppii ymmärtämään evoluutiotutkimuksen keskeisiä ilmiöitä, hallitsee alan käsitteistöä, ja osaa soveltaa oppimaansa käytännön tilanteiden analysointiin eläin-, kasvi- ja ihmispopulaatioissa. Opiskelija ymmärtää evoluution merkityksen biologiaa yhdistävänä tieteenä, ja hänellä on realistinen käsitys evoluutiotutkimuksen sovellusmahdollisuuksista myös muilla tieteenaloilla.

Sisältö

Perehdytään evoluutiovoimiin ja niiden tuottamiin muutoksiin populaatioiden sisäisessä ja välisessä geneettisessä rakenteessa ja lajiutumisessa. Evoluutiovoimien vaikutuksiin tutustutaan aluksi sekvenssi- ja geenitasolla yksittäisten lokusten tai useamman lokuksen tasolla, sitten tarkastellaan fenotyyppitason ominaisuuksia ja niiden välisiä korrelaatioita ja fenotyypin plastisuutta. Perehdytään luonnonvalinnan eri muotoihin, valinnan rajoihin ja eri suuntiin vaikuttavien valintapaineiden merkitykseen evoluutiossa. Sovelletaan näitä oppeja elinkierto-ominaisuuksien, sukupuoliominaisuuksien, käyttäytymisominaisuuksien ja lajien välisten interaktioiden tutkimukseen.

Opetuskieli

suomi, englanti

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Freeman S & Herron JC (2007) Evolutionary analysis, Fourth edition. Pearson Education. Luvut 5-16 (20).

Lisätietoja

Opintojakso edellyttää opetukseen osallistumusta, ja ryhmissä ja kotona tehtävien harjoituksien tekemistä.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Biologian laitos
Psykologian ja logopedian laitos
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Biologian laitos
Opintokokonaisuudet