Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KIEN2311 Englannin kieli: Taso II, tekstin ymmärtäminen, mat.-luonn. tdk 2 op
Vastuutaho
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/englanti
Vastuuhenkilö
Kristiina Peltonen ja Henna Ala-Kutsi
Edeltävät opinnot
Lukion englannin kielen opinnot tai vastaavat tiedot. Kurssista vapautetaan opiskelijat, joilla on L tai E yo-kokeen englannin pitkän oppimäärän kokeessa. Merkintä vapautuksesta annetaan kielikeskuksen toimistossa (yo-todistus mukaan!)

Avainsanat

Eurooppalainen viitekehys: B2-C1

Yleiskuvaus

Kurssin tarkoituksena on helpottaa englanninkielisen kurssi- ja tutkimuskirjallisuuden lukemista opintojen aikana sekä myöhempää tiedonhankintaa työelämässä.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- Pystyy lukemaan englanninkielistä yleisluonteista asiatekstiä ja erityisesti oman alansa tekstiä nopeasti ja tehokkaasti.
- Ymmärtää tekstistä olennaisen käyttämällä hyväkseen tekstin kokonaishahmotusta, sen osien funktioita, loogisia suhteita osoittavia vihjeitä ja sivuuttamalla epäolennaisen.
- Pystyy päättelemään vieraitten sanojen merkityksen käyttämällä hyväkseen asia- ja tekstiyhteyttä sekä etu- ja jälkiliitteitä.
- Osaa tulkita akateemiselle tyylille ominaisia kielioppirakenteita ja osaa jäsentää pitkiä ja monimutkaisia virkkeitä.
- On perehtynyt asiatyyliin ja erityisesti oman alansa keskeiseen sanastoon.
- Osaa hakea tietoa sanakirjoista ja muista tietolähteistä
- On saanut välineet jatkuvaan kielenoppimiseen ja tiedonhakuun.

Sisältö

Lukutekniikka, keskeisiä kielioppirakenteita, asiatyylin ja oman alansa sanastoa, englannin sananmuodostuksen periaatteita sekä eri lähteistä otettuja tekstejä.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus 26 t 0 t
Itsenäinen työskentely 27 t 0 t

Kurssi on vuorovaikutteinen, jossa opiskelijalta odotetaan aktiivisuutta.

Opetuskieli

suomi, englanti

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • englanniksi
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • englanniksi
  • suomeksi
Kirjallinen tentti
  • englanniksi
  • suomeksi

Muu: akateeminen lyhennelmä ja jatkuva arviointi.

Erityisestä syystä voidaan sopia osittaisesta itseopiskelusta. Silloinkin kurssin teoreettinen osa tulee käydä ryhmän mukana, samoin pääosa kurssin ryhmäopetustunneista. Järjestelyistä sovittava erikseen opettajan kanssa.
Tietojenkäsittelytieteen, matematiikan ja fysiikan kursseilla arvostelu perustuu jatkuvaan arviointiin. Osittaisen itseopiskeluun liittyy loppukoe.
Kemian, biologian ja biokemian kursseilla loppukuulustelu.

Arviointi ja arviointiperusteet

Hyväksytty/hylätty.
Akateemisen lyhennelmän tulee viestittää alkuperäiskirjoittajan sanoma muuttumattomana uudelle lukijalle uudessa ajassa ja paikassa. Loppukokeen tulee osoittaa kokonaistekstin ymmärtämistä, ei irrallista sanojen tai lauseiden sattumanvaraista kääntämistä. Tuntiaktiivisuus ei tarkoita pelkästään oikeiden vastausten arvioimista vaan kaikkea tavoitteen suuntaista toimintaa.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy
1. vuoden kevät

Kurssin ajat on pyritty neuvottelemaan oppiaineen/tiedekunnan edustajan kanssa ensimmäisen vuoden opiskelijoiden lukujärjestykseen sopiviksi. Valitettavasti eräissä ryhmissä opiskelijoita on eri oppiaineista, joten päällekkäisyyksiä saattaa tulla. Sen takia ei kuitenkaan kannata lykätä kurssin suorittamista, vaan ottaa yhteyttä opettajaan. Myöhemmin kurssi mahtuu lukujärjestykseen todennäköisesti vielä huonommin.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Opettajan jakamat eri tekstityyppejä edustavat monisteet.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja viestintäopintojen keskus
Fysiikan ja tähtitieteen laitos
Tulevaisuuden teknologioiden laitos
Kieli- ja viestintäopinnot (Tietojenkäsittelytieteet)
Matematiikan ja tilastotieteen laitos
Biokemian laitos
Biologian laitos
Kieli- ja viestintäopintojen keskus
Opintokokonaisuudet