Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KIRU2342 Ruotsin kieli: Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta, suullinen taito 2 op 2 op
Vastuutaho
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/ruotsi
Vastuuhenkilö
Kielikeskuksen ruotsin kielen lehtori/yliopisto-opettaja(t)
Edeltävät opinnot
Ylioppilastutkinto tai vastaavat tiedot ruotsin kielessä. Jos opiskelijalla on heikko lähtötaso ruotsin kielessä (esim. opiskelija ei ole kirjoittanut ruotsia ylioppilastutkinnossa tai aiemmista opinnoista on jo kulunut aikaa), tulee hänen kohentaa kielitaitoaan, ennen kuin hän osallistuu tutkintoon sisältyvälle ruotsin kurssille.

Avainsanat

Eurooppalainen viitekehys: B1 - B2

Yleiskuvaus

Opintojakso perustuu julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annettuun lakiin 424/2003, suomen ja ruotsin kielen taidon osoittamisesta valtionhallinnossa annettuun asetukseen 481/2003 sekä asetukseen yliopistojen tutkinnoista 794/2004.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa käyttää ruotsin kieltä tarkoituksenmukaisesti opiskeluun, työelämään ja omaan alaan liittyvissä kirjallisissa viestintätilanteissa. Opiskelija
- osaa hankkia ja välittää tietoa
- osaa ilmaista ja perustella näkökantojaan
- osaa hyödyntää kielellisiä apuneuvoja ja oman alansa ruotsinkielisiä tietolähteitä
- ymmärtää pääkohdat ja löytää olennaisen tiedon omaan erityisalaansa liittyvästä puheesta
- pystyy osallistumaan luontevasti keskusteluun ja osaa pitää valmistellun suullisen esityksen
- hallitsee laajahkon yleissanaston ja oman alansa sanastoa
- hallitsee kielen perusrakenteet

Sisältö

Kurssilla käsitellään opiskeluun, työelämään ja opiskelijoiden omaan alaan liittyviä kysymyksiä
- ymmärtää vähintään pääkohdat omaan erityisalaansa liittyvästä puheesta
- harjoitellaan mm. kuvailemista, näkökantojen ilmaisua ja perustelua, sosiaalista vuorovaikutusta sekä opiskeluun ja työelämään liittyviä tilanteita
- harjoitellaan kielellisten apuneuvojen käyttöä oman alan suullisessa ilmaisussa
- keskustellaan ja alustetaan keskusteluja
- perehdytään oman erityisalan sanastoon

Toteutustavat

Koko opintojakso (kirjallinen ja suullinen osio integroituna) sisältää 44 - 48 t ryhmäopetusta sekä 60 - 64 h itsenäistä työskentelyä.Ilkka Norrin kursseilla kontaktiopetuksen (30 t) lisäksi kurssiin on yhdistetty verkko-opetuspaketti (14 t).

Opetuskieli

ruotsi, suomi

Rakenteet opetetaan pääasiassa suomen kielellä.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
 • ruotsiksi
Harjoitustyö(t)
 • ruotsiksi
Suullinen tentti
 • ruotsiksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Näyttökoe
 • ruotsiksi

Suullinen tentti.

Läsnäolo eri kurssien ensimmäisellä oppitunnilla on ehdottoman välttämätön. Muuten opiskelupaikan menettää ja se annetaan varapaikalla olevalle opiskelijalle.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Aktiivinen läsnäolo, annettujen tehtävien tekeminen sekä loppukoe. Hyväksytty suoritus arvioidaan arvosanoilla 2 (tyydyttävä taito) tai 4 (hyvä taito). Hyväksytty suoritus edellyttää läsnäoloa vähintään 80 %:lla oppitunneista. Mahdollisista korvaavuuksista on aina sovittava erikseen.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy
2. vuoden kevät

Opetus on tarkoitettu toisen vuoden opiskelijoille tai aivan pian valmistuville.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Norri: Opettajalta saatava materiaali.

Opettajan ilmoittama materiaali. Lisäksi omavalintaiset kielioppi- ja sanakirjat.

Lisätietoja

Suullinen ja kirjallinen taito opetetaan integroidusti samalla opintojaksolla, mutta ne arvioidaan erikseen ja niistä annetaan erilliset arvosanat.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Fysiikan ja tähtitieteen laitos
Maantieteen ja geologian laitos
Tulevaisuuden teknologioiden laitos
Kieli- ja viestintäopintojen keskus
Tulevaisuuden teknologioiden laitos
Kieli- ja viestintäopinnot (Tietojenkäsittelytieteet)
Maantieteen ja geologian laitos
Matematiikan ja tilastotieteen laitos
Biokemian laitos
Biokemian laitos
Biologian laitos
Kemian laitos
Kieli- ja viestintäopintojen keskus
Opintokokonaisuudet