Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MAAN6292 Ihmismaantieteen teoria ja metodologia (p) 3 op
Vastuutaho
Maantiede
Vastuuhenkilö
Niko Humalisto

Osaamistavoitteet

Opiskelija perehtyy ihmismaantieteen metodologisiin ja käsitteellisiin lähtökohtiin ja oppii ihmismaantieteen yleisimmät teoreettiset ja metodologiset lähtökohdat.

Sisältö

Opintojakson sisältö käsittelee ihmismaantieteen teoreettisia lähtökohtia, joita ovat mm. positivismi, humanismi, strukturalismi, realismi, konstruktionismi, feminismi, postmodernismi, poststrukturalismi ja postkolonialismi.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Itsenäinen työskentely
Lukupiiri

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
 • suomeksi
Luento- / oppimispäiväkirja
 • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
 • suomeksi

Pääaineopiskelijat: Lukupiiri ja oppimispäiväkirja LuK 1 (tai kirjallinen tentti, jos suorittaa myöhemmin)
Sivuaineopiskelijat: Kirjallinen tentti

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Häkli, J. (1999). Meta hodos. Johdatus ihmismaantieteeseen. Vastapaino, Tampere. ISBN 951-768-050-3.

Aitken, S. & Valentine, G. (2006). Approaches to human geography. SAGE, London. ISBN 978-0-7619-4263-4

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Maantieteen ja geologian laitos
Maantieteen ja geologian laitos
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Maantieteen ja geologian laitos
Opintokokonaisuudet
Development Studies