Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MEDI0075 Ihmisen kasvu ja kehitys 5 op
Vastuutaho
LL-tutkinto, keskeiset opinnot
Vastuuhenkilö
Kliininen opettaja Jaana Franck, Yleislääketiede, Kliininen laitos

Osaamistavoitteet

Perehdyttää opiskelija ihmisen biologiseen, fyysiseen ja sosiaaliseen kehitykseen syntymästä kuolemaan. Opettaa häntä lähestymään toista ihmistä kokonaisvaltaisesti.

Opintokokonaisuuden hyväksytysti suorittanut opiskelija
- tuntee ihmisen elämän normaalin kehityksen ja eri elämänvaiheisiin liittyvät muutokset
ja hahmottaa tätä kautta terveyden ja sairauden rajaa
- on harjoitellut vieraan ihmisen kohtaamista ja tietää hyvän vuorovaikutuksen merkityksen ihmisten välisessä kanssakäymisessä

Sisältö

Lääkärin työn kannalta keskeinen tieto lapsuus- ja nuoruusajan normaalikehityksestä, aikuisiästä ja vanhuudesta. Yksilön ja ympäristön suhde, terveyden ja sairauden rajat, työelämä, ravinto ja sairauksien ennaltaehkäisy. Ikääntymisen vaikutukset työstä suoriutumiseen, perheeseen ja parisuhteeseen; vaihdevuosimuutokset; vanhenemisen biologinen perusta,
terveys ja toimintakyky vanhetessa; elimistön ja toimintakyvyn muutokset vanhetessa; vanhusten
asema yhteiskunnassa; psyykkiset muutokset vanhetessa; onnistuva vanheneminen.

Seminaarityöskentely: Seminaariryhmät käsittelevät eri elämän vaiheisiin liittyviä aiheita. Aineistoa
kerätään kirjallisuudesta ja haastatteluin. Haastatteluissa harjoitellaan myös vuorovaikutustaitoja; eri elämänvaiheessa ja elämäntilanteessa olevien ja eri kulttuureista tulevien ihmisten kohtaamista.

Toteutustavat

Luennot,Seminaarityöskentely: Aihetta syventäviä tehtäviä ryhmätyöskentelynä, sisältäen tuutorohjausta,
itsenäistä työskentelyä ja seminaariesityksiä.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
 • suomeksi
Harjoitustyö(t)
 • suomeksi
Seminaari
 • suomeksi

Opintokokonaisuuden loputtua pidetään loppukuulustelu. Kulustelu järjestetään kolme kertaa lukukaudessa.
Loppukuulusteluun pääsemiseksi edellytetään opiskelijan osallistuneen aktiivisesti ryhmätyöskentelyyn, seminaariesitelmän valmistamiseen ja esittämiseen.
Opintokokonaisuuden loppuarvosana on yksi tutkintotodistuksen arvosanoista.
Opintokokonaisuuden lopuksi tehdään palautekysely, jonka tuloksia hyödynnetään koulutuksen kehittämistyössä.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Lapsesta aikuiseksi:

 •  Kouluterveydenhuolto: toim. P.Terho ym. Duodecim 2002. Kappaleet: Kasvu ja fyysinen kehitys, ss. 103-126, Pituuden, painon ja murrosiän kehityksen seuranta, ss. 169-181.
 • Lastenneurologia, toim. M. Sillanpää ym. Duodecim 2003. Kappaleet: Neurologinen kehitys ja sen tutkiminen, ss. 20-71
 • Suositeltava lukemisto niille, jotka eivät ole opiskelleet aiemmin psykologiaa: Karrasch Mira, Lindblom-Ylänne Sari, Niemelä Raimo, Päivänsalo Tiina-Maria, Tynjälä Päivi: PS lukion psykologia 2, Otava 2012

Ikääntyminen ja vanhuus:

 • Ikääntyminen ja vanhuus: Gerontologia: Heikkinen E, Rantanen T (toim). Duodecim 2008, 2. painos, kappaleet Yksilön vanheneminen: elimistön toimintakyvyn muutokset ss. 96-119, 136-212 ja 242-260. ”Toimintakyvyn arvointimenetelmät” ss. 294-308, "Vanhenemiseen vaikuttavat biologiset ja ympäristötekijät” ss. 310-321, ”Vanhenemisen lääketieteellisiä erityiskysymyksiä” ss. 346-374. ”Onnistuvan vanhenemisen edistäminen” ss. 458-486 ja 501-514.

Lisätietoja

Seminaarityöskentelyssä käsitellään monikulttuurisuus-aihetta, ja osa opiskelijoista käy haastattelemassa vieraista kulttuureista peräisin olevia henkilöitä.

Osa luennoista voidaan pitää ruotsiksi tai englanniksi.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Lääketieteelliset oppiaineet
C3-C4 lääketieteen opinnot (LL-tutkinto, keskeiset opinnot)
Hammaslääketieteen laitos
D3
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Lääketieteelliset oppiaineet
Lääketieteen koulutusohjelma
Opintokokonaisuudet