Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MEDI4019 Sairauksien ehkäisy ja hoito LL 13 op
Vastuutaho
LL-tutkinto, keskeiset opinnot
Vastuuhenkilö
Professori Jussi Vahtera ja professori Päivi Rautava, Kansanterveystiede, Kliininen laitos, Professori Mika Scheinin, Farmakologia, lääkekehitys ja lääkehoito, Biolääketieteen laitos.

Osaamistavoitteet

Perehdyttää opiskelijat sairauksien ehkäisyssä ja hoidossa sekä terveyden edistämisessä käytettyihin menetelmiin, lääkkeiden asemaan sairauksien hoidossa ja ehkäisyssä, lääkkeiden vaikutusmekanismeihin, niiden oikeaan hoidolliseen käyttöön sekä lääkkeiden aiheuttamiin haittavaikutuksiin ja farmakokinetiikan perusteisiin.
Opintokokonaisuuden hyväksyttävästi suorittaneen opiskelijan tulee tietää keskeiset kansantaudit ja niiden riskitekijät, terveyden eri osa-alueet ja ymmärtää sairauden, sosiaalisen toimintakyvyn, koetun terveyden ja terveyspalveluiden käytön väliset yhteydet. Hänen tulee tuntea lääketieteellisen hoidon tavoitteet ja arviointimenetelmät sekä lääketieteen keinovalikoimat. Opiskelijan tulee myös tietää terveyden edistämistoiminnan peruskäsitteet ja hänen tulee kyetä suunnittelemaan ja toteuttamaan terveyden edistämistapahtuma.
Opiskelijan tulee hallita farmakodynamiikan ja -kinetiikan peruskäsitteet ja kyetä soveltamaan niitä yksittäisiin lääkkeisiin tai lääkeaineryhmiin. Hänen tulee tuntea tärkeimpien lääkkeiden ja lääkeaineryhmien vaikutusmekanismit, hoidollisen käytön perusteet sekä lääkkeisiin liittyvät haittavaikutukset. Opiskelijan tulee omaksua perustiedot lääkkeiden oikeasta, turvallisesta ja asianmukaisesta käytöstä.

Sisältö

- Terveyden edistämisen ja lääketieteellisen hoidon perusteet, Luennot 15 tuntia. Seminaarit/ryhmätyöt 25 tuntia.
- Lääkehoitojen perusteet, Luennot 66 tuntia. Seminaarit/ryhmätyöt 10 tuntia.
Omatoimista opiskelua.
Terveys ja hoitojen tavoitteet
- krooniset kansantaudit ja niiden tärkeimmät riskitekijät
- sairaus ja sosiaalinen toimintakyky
- koettu terveys ja terveyspalveluiden käyttö
- lääketieteellisen hoidon tavoitteet
- hoitojen vaikuttavuuden arviointi ja terveyshyödyn mittaaminen
Yleisfarmakologia- lääkeannos
- farmakodynamiikan ja -kinetiikan keskeiset käsitteet
- lääkemetabolia
- lääkevaikutuksia välittävät reseptorit ja niiden toiminta
- toksikologia lääkeaineiden kehityksessä
- lääkeaineiden toksisuuden arviointi
- yksilöiden väliset erot lääkevasteissa ja farmakokinetiikassa
- lääkkeiden turvallinen käyttö
Perifeerisen hermoston farmakologia
- autonomiseen hermostoon vaikuttavat lääkkeet
- tulehduskipulääkkeet
- puudutteet
Keskushermoston farmakologia
- neuropsykofarmakologian perusteet
- psykoosilääkkeet
- depressiolääkkeet
- euforisoivat analgeetit
- Alzheimerin ja Parkinsonin tautien lääkkeet
- epilepsia- ja migreenilääkkeet
- unilääkkeet ja rauhoittavat lääkkeet
- yleisanestesia-aineet
- päihteet, riippuvuus ja väärinkäyttö
Hengityselimistön, verenkierron ja ruoansulatuskanavan farmakologia
- hengityselimistöön vaikuttavat lääkkeet
- ruoansulatuskanavan lääkkeet
- verenpaineeseen vaikuttavat lääkkeet
- sydämen rytmiin vaikuttavat lääkkeet
- veren hyytymiseen vaikuttavat lääkkeet
Aineenvaihduntaan vaikuttavat lääkeaineet, kasvainten lääkehoito ja antimikrobiset lääkkeet
- hormonaaliseen säätelyyn vaikuttavat lääkkeet
- rasva-aineenvaihdunnan lääkkeet
- diabeteksen lääkehoito
- osteoporoosin hoidossa käytetyt lääkkeet
- antibakteeriset lääkkeet
- viruslääkkeet
- lois- ja sienitautien hoidossa käytetyt lääkkeet
- immunosupressiiviset lääkkeet
- solusalpaajien vaikutusmekanismit

Vaadittavat opintosuoritukset

MEDI0096 Terveyden edistämisen ja lääketieteellisen hoidon perusteet, ryhmätyöt, 3 op
MEDI0091 Lääkehoitojen perusteet, välitentti I, 2op
MEDI0094 Lääkehoitojen perusteet, välitentti II, 1 op
MEDI0095 Lääkehoitojen perusteet, ryhmätyöt, 1 op
MEDI0097 Sairauksien ehkäisy ja hoito, lopputentti, 6 op

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Loppukuulustelu opintokokonaisuuden päätteeksi. Loppukuulusteluun osallistumisen edellytyksenä on pakollisten ryhmätöiden, seminaarien, terveyden edistämistapahtuman ja Lääkehoitojen perusteet -osion (opintojakso 2) kahden välitentin hyväksytty suorittaminen. Opintokokonaisuuden loppuarvosana määräytyy loppukuulustelun tuloksen perusteella. Välitenttien tulokset eivät vaikuta loppuarvosanaan.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Luennoilla ja ryhmäopetuksessa käsitellyt asiat.

2. Moodlessa jaettu opintokokonaisuuteen liittyvä aineisto.

3. Kirjallisuus (oppikirjoista vaadittavat alueet ilmoitetaan kurssin alussa jaettavassa monisteessa ja oppiaineiden nettisivuilla)

Opintojakso 1:

  • ETENE-julkaisuja 19/2008: terveyden edistämisen eettiset haasteet.
    Pietilä A-M (toim.) 2010. Terveyden edistäminen. Teorioista toimintaan. ISBN10: 9510318655 WSOYpro Oy.

Opintojakso  2:

  • Koulu M, Mervaala E: Farmakologia ja toksikologia, 9. painos, Medicina 2013, tai
  • Pelkonen O, Ruskoaho H: Lääketieteellinen farmakologia ja toksikologia, 4. painos, Duodecim 2014 tai
  • Rang HP, Dale MM, Ritter JM, Flower RJ: Rang & Dale’s Pharmacology, 7. painos, Churchill Livingstone 2011

Lisätietoja

Opintokokonaisuuteen sisältyy kansainvälinen näkökulma läpäisyperiaatteella. Opetuksessa huomioidaan monikulttuurisen yhteiskunnan kehityksen tukeminen, maahanmuuttajataustaisen väestön terveysongelmat ja globaalin vastuun edistäminen. Ryhmäopetukseen kootaan yksi englanninkielinen tai ruotsinkielinen ryhmä, jos opiskelijoilla on siihen tarvetta ja halukkuutta.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Lääketieteelliset oppiaineet
C3-C4 lääketieteen opinnot (LL-tutkinto, keskeiset opinnot)
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Lääketieteelliset oppiaineet
Lääketieteen koulutusohjelma
Opintokokonaisuudet