Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MEDI0117 Yleinen propedeutiikka 5 op
Vastuutaho
LL-tutkinto, keskeiset opinnot
Vastuuhenkilö
Professori Risto Kaaja, Sisätautioppi, kliininen laitos

Osaamistavoitteet

Tavoitteena on antaa opiskelijoille valmius ottaa potilaalta anamnestiset tiedot ja suorittaa kliininen tutkimus niin, että hän tältä pohjalta kykenee laatimaan asianmukaisen sairauskertomuksen ja siihen liittyvän tutkimussuunnitelman. Kykenee antamaan s.c. ja i.m. injektioita, laittamaan laskimokanyylin ja aloittamaan infuusion. Opettaa ymmärtämään lievän aivovamman arviointiin liittyviä ongelmia ja huolellisen lääketieteellisen kokonaisarvioinnin tekemistä aivovammaepäilyissä. Opettaa ymmärtämään sairauskertomusmerkintöjen kirjaamisen tärkeyttä.

Sisältö

Sisätaudit: Sairaalaorganisaatio, sairaalassa toimimisohjeita, vaitiolovelvollisuus, elektronisen potilaskertomuksen periaatteet, laki potilaan oikeuksista, potilas-lääkärisuhde, kollegiaalisuus, eettisiä ongelmia, anamneesi, ohjattu potilaan statuksen tekeminen, ohjeita kliinisen työn aloittamisesta osastolla, auskultaatio- ja perkussioharjoituksia, injektiodemonstraatio.
Opiskelijat joutuvat pohtimaan mikä merkitys potilaan ko-operaatiolla on amaneesin ja statuksen teon luotettavuudelle. Opiskelijat joutuvat pohtimaan sairauskertomustekstiä juridisena asiakirjana.

Neurologia: neurologisen potilaan anamneesi ja kliininen statustutkimus, tajuton potilas, halvaantunut potilas, epileptinenkohtaus ja lumbaalipunktio.

Diagnostinen radiologia: Radiologiset tutkimusmenetelmät,
tutkimuksen käyttöindikaatiot.

Silmätautioppi: Silmänpohjan tutkiminen.

Muut: Anestesiologia (infuusion harjoittelu), ihotautioppi, keuhkosairausoppi, kirurgia, kliininen fysiologia, korva-, nenä- ja kurkkutautioppi, lastentautioppi,oikeuslääketiede, onkologia, synnytys- ja naistentautioppi: antaa alustava yleiskuva oppiaineesta.

Aivovammaopetus: Simulaatiotilanne pahoinpitelyssä lievän aivovamman saaneen potilaan hastattelusta ja tutkimuksesta sekä tajuttoman aivovammapotilaan tutkimisesta sekä sairauskertomustekstin laatimisesta päivystyspoliklinikalla, ryhmämuotoisena opetuksena toteutettuna. Opiskelijat pääsevät harjoittelemaan neurologisen perusstatuksen tekemistä käytännössä. Opiskelijat joutuvat pohtimaan mikä merkitys potilaan ko-operaatiolla on anamneesin ja statuksen teon luotettavuudelle. Opiskelijoita opetetaan ymmärtämään, miten riittävien lääketieteellisten perustietojen olemassaolo on edellytys onnistuneelle anamneesille. Opiskelijat joutuvat pohtimaan sairauskertomustekstiä juridisena asiakirjana.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 58 t 0 t
Ryhmäopetus 28 t 0 t
Itsenäinen työskentely

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

KLP sisäänpääsykuulustelu oltava suoritettu ennen loppukuulusteluun osallistumista.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Opintojakson lopussa pidetään yhteinen kliinisen lääketieteen perusteet (KLP) loppukuulustelu 5 op, jossa on kysymyksiä yleisestä propedeutiikasta, psykiatriasta ja vuorovaikutuksesta. Tenttiin vaatimuksena Potilaan tutkiminen –oppikirja, luennot ja luennoilla viitatut asiat.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Luennot ja oppikirjat:

Mustajoki, P., Saha, H., Sane, T.: Potilaan tutkiminen, Duodecim 2009.

Opetukseen liittyvää oheiskirjallisuutta:

  • Soinila S., Kaste m., Launes J., Somer H.: Neurologia. Duodecim 2012. Kappaleet : normaali hermosto ja Potilaan neurologinen tutkimus.
  • Sovijärvi A., Ahonen A., Hartiala J. ym: Kliinisen fysiologian perusteet, Duodecim 2012

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Lääketieteelliset oppiaineet
C5-C6 lääketieteen opinnot (LL-tutkinto, keskeiset opinnot)
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Lääketieteelliset oppiaineet
Lääketieteen koulutusohjelma
Opintokokonaisuudet