Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MEDI0119 Kliininen farmakologia ja reseptioppi 1 op
Vastuutaho
LL-tutkinto, keskeiset opinnot
Vastuuhenkilö
Professori Risto Huupponen, Farmakologia, lääkekehitys ja lääkehoito, Biolääketieteen laitos

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää rationaalisen lääkevalinnan periaatteet (teho, turvallisuus, taloudellisuus, tarkoituksenmukaisuus) ja osaa soveltaa niitä käytäntöön. Opiskelija tuntee yksilöllisen lääkehoidon vaatimukset.
Kurssin suorittaneiden tulee hallita lääkemääräysten kirjoittamisesta annetut. ohjeet, kyetä kirjoittamaan määräysten mukainen lääkemääräys sekä tuntea sairausvakuutuslain mukaiset lääkkeiden korvattavuutta koskevat säädökset.

Sisältö

Lääkehoidon toteuttaminen, reseptioppi, lääkkeiden
SV-lain mukainen korvattavuus, yksilöllinen lääkehoito, lääkkeen rationaalisen valinnan periaatteet tavallisissa sairaustiloissa, terapeuttinen lääkemonitorointi, lääkeinteraktiot ja reseptinkirjoitusharjoitukset.

Toteutustavat

Luennot 10 tuntia, reseptinkirjoitusharjoitukset 1 x 2 tuntia, reseptinkirjoitustehtäviä,
kirjallinen harjoitustehtävä oman lääkevalikon luomisesta.

Vaadittavat opintosuoritukset

Osallistuminen ryhmäopetusseminaareihin, palautettu ja hyväksytty harjoitustehtävä (oman lääkevalikonluominen) .

Arviointi ja arviointiperusteet

Hyväksytty/hylätty.
Ei erillistä arvosanaa. Hyväksymismerkintä edellyttää hyväksyttävän harjoitustehtävän palauttamista sekä reseptinkirjoitusharjoituksiin osallistumista

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Luennot, verkossa oleva materiaali ja oppikirja: Neuvonen PJ, Backman JT, Himberg J-J, Huupponen R, Keränen T, Kivistä KT: Kliininen farmakologia ja lääkehoito, Kandidaattikustannus Oy 2011, sivut 19-30, 39-93, 173-187.


Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Lääketieteelliset oppiaineet
C5-C6 lääketieteen opinnot (LL-tutkinto, keskeiset opinnot)
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Lääketieteelliset oppiaineet
Lääketieteen koulutusohjelma
Opintokokonaisuudet