Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KIRU2464 Ruotsin kieli: Lääketiede, Skärgårdsmedicin och kultur, kirjallinen taito 1 op
Vastuutaho
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/ruotsi
Vastuuhenkilö
Annmari Sahlstein
Edeltävät opinnot
Ylioppilastutkinto tai vastaavat tiedot ruotsin kielessä. Jos opiskelijalla on heikko lähtötaso ruotsin kielessä (esim. opiskelija ei ole kirjoittanut ruotsia ylioppilastutkinnossa tai aiemmista ruotsin opinnoista on jo kulunut aikaa), suositellaan, että hän kohentaa kielitaitoaan esim. kielikeskuksen järjestämillä valmentavilla kursseilla ennen kuin hän osallistuu tutkintoon sisältyvälle ruotsin kurssille.

Avainsanat

Eurooppalainen viitekehys: B1-B2

Yleiskuvaus

Opintojakso perustuu julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annettuun lakiin 424/2003, suomen ja ruotsin kielen taidon osoittamisesta valtionhallinnossa annettuun asetukseen 481/2003 sekä asetukseen yliopistojen tutkinnoista 794/2004.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa käyttää ruotsin kieltä tarkoituksenmukaisesti opiskeluun, työelämään ja omaan alaan liittyvissä kirjallisissa viestintätilanteissa.

Opiskelija
- hallitsee kielen keskeiset rakenteet
- hallitsee laajahkon yleissanaston sekä tuntee keskeisimmät lääketieteelliset termit ja potilaan sairauden kuvaamiseen liittyvät ilmaisut ja sanat ruotsin kielellä
- osaa hyödyntää monipuolisesti kielellisiä apuneuvoja ja ruotsinkielisiä tiedonlähteitä niin opiskelussa kuin työelämässä
- osaa hankkia ja välittää tietoa sekä yleisistä että lääketieteen alaan liittyvistä aiheista
- ymmärtää pääkohdat ja löytää olennaisen tiedon sekä yleisistä että lääketieteen alan teksteistä
- osaa ilmaista ja perustella näkökantojaan
- pystyy kirjoittamaan lyhyehköjä, rakenteeltaan loogisia ja sisällöllisesti relevantteja käyttötekstejä myös lääketieteen alalta
- ymmärtää ruotsin kielen merkityksen itselleen niin opintojen kuin työelämän kannalta

Sisältö

Opintojaksolla
- käsitellään opiskeluun, työelämään ja opiskelijoiden omaan alaan liittyviä kysymyksiä
- aktivoidaan kielen keskeisiä rakenteita
- perehdytään ensisijaisesti oman alan keskeiseen sanastoon
- harjoitellaan kielellisten apuneuvojen käyttöä opiskelun tukena
- haetaan erityisesti lääketieteen alaan liittyvää tietoa erilaisista tietolähteistä ja sovelletaan sitä erilaisissa harjoituksissa
- harjoitellaan mm. kuvailemista, referointia, näkökantojen ilmaisua ja perustelua sekä sosiaalista vuorovaikutusta
- kirjoitetaan ensisijaisesti työelämän viestintätilanteisiin liittyviä käyttötekstejä, esim. epikriisejä

Toteutustavat

Koko opintojakso 3 op (kirjallinen ja suullinen osio integroituna) sisältää 20 t ryhmäopetusta sekä 61 t itsenäistä työskentelyä. Ryhmäopetuksen lisäksi kurssiin kuuluu 6 asiantuntijaluentoa lääketieteen ja suomenruotsalaisen kulttuurin alalta.

Opetuskieli

ruotsi, suomi

Kielen rakenteet opetetaan pääasiassa suomen kielellä.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • ruotsiksi
Harjoitustyö(t)
  • ruotsiksi
Kirjallinen tentti
  • ruotsiksi

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Aktiivinen läsnäolo kaikessa kontaktiopetuksessa, annettujen kirjallisten tehtävien tekeminen sekä kirjallinen loppukoe. Hyväksytty suoritus arvioidaan asteikolla 2 (tyydyttävä taito) tai 4 (hyvä taito).

Suositellut suoritusajankohdat

3. vuoden syksy

C5-kurssi

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Opettajan ilmoittama materiaali.

Lisätietoja

Kirjallinen ja suullinen taito opetetaan integroidusti samalla opintojaksolla, mutta ne arvioidaan erikseen ja niistä annetaan erilliset arvosanat.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja viestintäopintojen keskus
Lääketieteelliset oppiaineet
C5-C6 lääketieteen opinnot (LL-tutkinto, keskeiset opinnot)
Lääketieteelliset oppiaineet
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli- ja viestintäopintojen keskus
Opintokokonaisuudet