Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MEDI0601 Solu- ja kehitysbiologia 12 op
Vastuutaho
LL-tutkinto, keskeiset opinnot
Vastuuhenkilö
Professori Pirkko Härkönen, Solubiologia ja anatomia, Biolääketieteen laitos

Osaamistavoitteet

Elimistön perusrakenteiden ja -toimintojen ymmärtäminen kudos-, solu- ja molekyylitasolla
Solu- ja molekyylibiologian, periytymistapojen sekä kehitysbiologian perusmekanismien ymmärtäminen

Sisältö

- Solujen ja kudosten perusrakenteet. Solunväliaine Perustietoa solujen ja kudosten tutkimusmenetelmistä
- Biomolekyylit, kromosomit, DNA:n rakenne, replikaatio, korjausmekanismit ja uudelleenjärjestäytyminen, geenien rakenne, luenta ja säätely
- Ihmisen karyotyyppi ja kromosomitutkimuksen menetelmät, geenivirheet ja niiden osoittaminen, perustietoa periytymistavoista ja kromosomipoikkea-vuuksista
- Soluorganellit, solujen kiinnittyminen ja liikkuminen Solujen jakaantuminen (mitoosi ja meioosi), kasvu ja erilaistuminen sekä vuorovaikutus ympäristön kanssa
- Kantasolut, kudosten ylläpito ja uusiutuminen, soluvaurio ja pahanlaatuinen solu
- Peruskudokset
- Sukusolujen kehittyminen ja hedelmöitys, alkion varhaiskehitys ja sikiön kehityshäiriöt
- Laboratoriotyöskentelyn ja -turvallisuuden perusteet

Toteutustavat

Luennot, harjoitustyöt ja ryhmätyöt, ohjattu tietotason arviointi sekä omatoiminen opiskelu oppikirjojen, ohjattujen tehtävien ja verkkomikroskopian avulla

Opetuskieli

suomi, ruotsi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Ohjattu tietotason arviointi (3 kertaa opintojakson kuluessa) ja loppukuulustelu, joka sisältää väittämä- ja tuottamistehtäviä. Opintokokonaisuuden loppuarvosana on yksi tutkintotodistuksen arvosanoista. Opintokokonaisuuden lopuksi tehdään palautekysely, jonka tuloksia hyödynnetään koulutuksen kehittämistyössä.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

- Alberts B. et al. Essential Cell Biology. 4th Ed. New York: Garland Science 2014.

- Stevens A. and Lowe J. Human histology. 3rd Ed. Philadelphia, Pa: Elsevier Mosby 2005. (saatavilla myös uudempi painos: Stevens & Lowe’s human histology. 4th Ed. 2015.) TAI Young et al. Wheater's Functional Histology: A Text and Colour Atlas. 5th Ed. Edinburgh: Churchill Livingstone 2006. tai 6th Ed. 2014

- Aula, P. et al. (toim.). Perinnöllisyyslääketiede. Kolmas, uudistettu painos. Helsinki: Duodecim 2006.

- Sadler T.W. Langman’s Medical Embryology. 11th Ed. Philadelpia, Pa: Wolters Kluwer/Lippincott Williams & Wilkins 2010. (saatavilla myös uudempia painoksia: 12th Ed. 2012 tai 13th 2014.) TAI Sariola H. et al. Kehitysbiologia – solusta yksilöksi. Helsinki: Duodecim 2003. (saatavilla myös uudempi painos: 2. painos. 2015.)

- Luennot, harjoitustyöt, seminaarit

Lisätietoja

Oppimateriaalina käytetään kansainvälisiä oppikirjoja, mikä mahdollistaa opiskelun englannin kielellä. Osa luentoaiheista luennoidaan suomenkielisen luennon lisäksi myös ruotsinkielellä. Samoin osa harjoitustöistä pyritään ohjaamaan myös ruotsinkielellä.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Lääketieteelliset oppiaineet
C1-C2 lääketieteen opinnot (LL-tutkinto, keskeiset opinnot)
Hammaslääketieteen laitos
D1
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Lääketieteelliset oppiaineet
Lääketieteen koulutusohjelma
Opintokokonaisuudet