Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MEDI0026 Tuki- ja liikuntaelimistön rakenne ja toiminta 9 op
Vastuutaho
LL-tutkinto, keskeiset opinnot
Vastuuhenkilö
Professori Juha Peltonen, Solubiologia ja anatomia, Biolääketieteen laitos.
Edeltävät opinnot
Tuki- ja liikuntaelimistön rakenne ja toiminta -opintojakson alussa pidetään sisäänpääsytentti, joka perustuu seuraavaan oppikirjaan ja sen lukuihin: Nienstedt et al. Ihmisen fysiologia ja anatomia. Helsinki: WSOY 1999. (saatavilla myös uudempia painoksia: 15. uudempi painos 2004 ja 18. uudempi painos 2009.) Luvut ”Johdanto” sekä ”Tuki- ja liikuntaelimet”.

Osaamistavoitteet

Perehdytään tuki- ja liikuntaelimistön sekä ääreishermoston makroskooppiseen anatomiaan ja liikuntafysiologiaan painottaen kliinisesti tärkeitä rakenteita sekä rakenteiden tutkimiseen käytettäviä menetelmiä korostaen palpoinnin merkitystä.

Opintokokonaisuuden jälkeen opiskelijan tulee osata luiden, lihasten ja nivelten systemaattinen anatomia ja ääreishermoston perusrakenne sekä tietää miten tuki- ja liikuntaelimistö toimii. Edellisen perusteella opiskelijan tulee ymmärtää tuki- ja liikuntaelimistön kliinisten ongelmien ratkaisun peruslähestymistavat ja sensoristen ja motoristen toimintojen tutkiminen.

Sisältö

Makroskooppinen (systemaattinen) anatomia: 1) Raajojen luut, lihakset, nivelet, verisuonet ja hermot 2) selkäranka, niska, kaula sekä niihin liittyvät lihakset, verisuonet ja hermot 3) kallon luut ja lihakset 4) rinta- ja vatsaontelon seinämät sekä luinen lantio ja lantion alapohja 5) hermoston pääosat ja yleinen toiminnallinen rakenne 6) TLE hermoston vaurioiden kliinisen diagnosoinnin anatomiset perusteet.

Edellytysten ja suositusten lisätiedot

Mikäli HLL-opiskelija suorittaa opetuksen kokonaisuudessaan, kirjataan 2 op valinnaisopintoihin DENS3010

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus

Sisäänpääsytentti (2 tuntia), luennot (44 tuntia), harjoitustyöt ja palpaatioharjoitukset (18 tuntia), ohjattu tietotason itsearviointi ja tenttiharjoitus (6 tuntia), seminaarit (4 tuntia) ja omatoiminen opiskelu ja esitysten valmistelu (100 tuntia).

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
 • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
 • suomeksi
Harjoitustyö(t)
 • suomeksi
Seminaari
 • suomeksi

MEDI0023

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Sisäänpääsytentti, ohjattu tietotason itsearviointi, tenttiharjoitus ja loppukuulustelu, joka sisältää väittämä- ja/tai tuottamistehtäviä. Opintokokonaisuuden loppuarvosana on yksi tutkintotodistuksen arvosanoista. Opintokokonaisuuden lopuksi tehdään palautekysely, jonka tuloksia hyödynnetään koulutuksen kehittämistyössä.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

 • Oppikirjat,
 • englanti-latinalainen sanasto sekä
 • luennot,
 • harjoitustyöt ja

- Moore K.L ja Dalley A.F. Clinically oriented Anatomy. 6th Ed. Philadelphia, Pa: Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & Wilkins 2010. tai 7th Ed. 2014.

- Sobotta: Atlas of Human Anatomy. 14th Ed. Munchen: Elsevier 2006 tai myöhemmin. Tai 15th Ed. 2011 tai myöhemmin.

- Crossman and Neary. Neuroanatomy. 4th Ed. New York: Churchill Livingstone 2010. tai 5th Ed. 2015.

- Nienstedt et al. Ihmisen fysiologia ja anatomia. Helsinki: WSOY 1999. (saatavilla myös uudempia painoksia: 15. uudempi painos 2004 ja 18. uudempi painos 2009.) Luvut ”Johdanto” sekä ”Tuki- ja liikuntaelimet”.

Lisätietoja

Oppimateriaalina käytetään kansainvälisiä kirjoja ja DVD-tallenteita, mikä mahdollistaa opiskelun myös englannin kielellä.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Lääketieteelliset oppiaineet
C1-C2 lääketieteen opinnot (LL-tutkinto, keskeiset opinnot)
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Lääketieteelliset oppiaineet
Lääketieteen koulutusohjelma
Opintokokonaisuudet